Svoboda, kterou mám na mysli

05.04.2012 01:35

Poselství Saint Germaina
 přijala Barbara Bessen
, říjen 2009 

Zdravím vás, milí přátelé,

 

 

jsem Saint Germain. To bylo mé pozemské jméno po dlouhou dobu mého působení na Zemi. Měl jsem jich víc, avšak pro dnešní dobu je nejvýstižnější bytost, kterou jsem reprezentoval právě pod jménem Saint Germain. Tehdy, stejně jako dnes, šlo o to žít pravdu, najít kámen mudrců. Jako hrabě de Saint Germain jsem byl znám v různých obměnách, v různých oblastech a různých dobách. Často jsem byl na cestách. Na cestách směřujících ke svobodě, na nichž jsem nabádal k životu bez starých otisků a myšlenkových vzorů. Působil jsem v diplomatických a alchymistických službách mezi zástupci vysoké evropské šlechty. Královské rody byly mezi sebou znepřáteleny. Byly také, což si dovolím poznamenat, i trochu degenerované, protože pokrevní linie uzavíraly sňatky mezi sebou, aby si udržely moc, o niž se nikdo nechtěl dělit. Mezi těmito syny a dcerami nižší a vysoké šlechty byli ovšem i tací, kteří se víc obraceli k lidu a byli otevřeni novým myšlenkám, spojeným s mírem. Starali se o to, aby prostý lid měl co jíst a mohl se svébytně rozvíjet. Ne všichni byli spojeni se svými starými vzorci a tak měli lehčí pozici k rozvoji svobodného myšlení. Existovaly také bytosti, které se cíleně inkarnovaly do královských rodin, aby sloužily jako pracovníci světla. Některé z nich pak byli vedeni vyššími bytostmi, které se dostaly do blízkosti Země a mohly ji tím podporovat. Za mé éry Saint Germaina bylo mnoho možností, jak obohatit politiku a vědu o určité poznatky, neboť jak víte, vědomosti o průlomových vynálezech a filozofických směrech tu byly vždy obsaženy v morfogenetickém poli. Jen nebylo lehké je prosazovat. Kvůli tomu se inkarnovalo stále víc svobodných lidí, kteří se odebrali na Zemi jen z toho důvodu, aby pomáhali nasměrovat rozvoj lidské rasy ke svobodě.      

 

Na to jsem se zcela cíleně zaměřil i svou misí. Byl jsem na cestách s božskou alchymií. Ve svém zavazadle jsem měl i různé vedlejší obory související s duchovním otevíráním. Hodně jsem rozuměl vibracím tónů, komponoval jsem hudbu, kterou jsem pak prezentoval na rozmanitých dvorech. Kdo se tím důkladně zabýval, měl možnost hluboce se ponořit sám do sebe a poznávat svůj vnitřní svět. Něco takového, jako je meditace, kterou dnes praktikujete, tenkrát lidé téměř neznali. Jen pár vyvolených a zcestovalých, kteří uměli číst a psát, znali svou sílu. Takto probuzených lidí však bylo skutečně málo. Zvolil jsem si možnost šířit mezi šlechtickými kruhy určité duchovní spisy, abych je podnítil novými myšlenkami, jak vést národ a jak respektovat všechen lid. Často mě zvali, protože jsem byl mimo jiné i dobrý společník, když to odpovídalo situaci. Mohl jsem tak s humorem, často tak trochu jako dvorní šašek, přibližovat komplexní způsob myšlení nejen pánům, ale i dámám. Neboť vězte, už to sice nebyla doba, kdy by si lidé mysleli, že Země je placatá, přesto však určité tzv. vědecké poznatky poplatné tehdejší době platily za normální, křesťanské  a společensky nezpochybnitelné. Bylo na čase pročistit lidský mozek, aby jím mohla procházet Božská síla. Tato prasíla, Božská energie, umožňuje, aby člověk pociťoval vlastní božskost, zabýval se v myšlenkách novými podněty, žil odpovědněji svůj život a neobracel svou pozornost jen na vnější okázalost a lesk.

 

Člověk tehdejší doby, který nepatřil mezi marnotratnou a požitkářskou šlechtu, byl permanentně zaneprázdněn získáváním své každodenní obživy. Mnoho lidí mělo jen to nejnutnější a muselo se hodně ohánět, aby si udrželo svou existenci. Často šlo doslova o holé přežití. Mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva existovala obrovská propast, církev měla velkou moc a byla úzce propojena se šlechtou. Každý myslel jen na to, jak si zajistit dobrou pozici a být dobře materiálně zajištěn. Intriky a mocenské hříčky byly běžnou záležitostí; důležité bylo udržování dobrých vztahů, které umožňovaly zajistit si místečko na výsluní života. V mém tehdejším pozemském působení byla velká šance rozmotat klubko chybějících poznatků o přítomnosti Boha uvnitř člověka. Mnoho mých myšlenek o Jednotě s Bohem však nebylo bráno vážně, byly podrobeny kritice nebo vysmívány. Přesto mnohé diplomatické akce tohoto druhu byly úspěšné a způsobily (pokud jde o historii Evropy) velmi zajímavé věci a propojení a zabránily dokonce i jedné válce. Kdyby mi ve Francii bývali víc naslouchali, mohla by tam revoluce proběhnout nekrvavým způsobem. Nemohl jsem však své názory a rady vždy prosadit. Avšak pozorujeme-li to vše z odstupu, můžeme konstatovat, že některé neúspěchy měly v sobě i cosi dobrého. Lidé často potřebují hluboký pád, aby pak mohli zvítězit sami nad sebou.       

 

Proč to tady všechno vyprávím? Nuže proto, abych ti sdělil, že jsem opět zde, i když už ne jako živoucí člověk na cestách v alchymistických, humanitárních a diplomatických službách. Jsem však vždy tam, kde je to nějakým způsobem žádoucí, třeba kde se projednávají důležitá politická a hospodářská témata, abych vnesl do hry nové sjednocující komplexní pohledy. Mezi Amerikou a Čínou nyní probíhají interní jednání a rozhovory, které jsou velmi výbušné a zároveň důležité pro nový posun v komplexním myšlení a pro vybudování oboustranné důvěry. Je třeba svést dohromady lidi, kteří vedou tak rozdílné národy a sami byli odlišně vychováni a mají rozdílná očekávání. Mnoho vědeckých pokusů obou národů, které nebyly vždy prováděny s dostatečnou opatrností, potřebuje kontrolu, resp. podporu informovaných lidí i nás, bytostí z vyšších dimenzí. Na Zemi existuje tolik krizových ohnisek. Míst, kde se lidé volající o pomoc tak tak drží při životě a nevědí, kde sehnat potravu pro své děti. Aby toho nebylo málo, tak se mocipáni bez skrupulí ještě postarají o to, aby právě na tyto oblasti dopadaly bomby nebo je dokonce dětem vtiskávají do rukou. Je tady toho ještě hodně na práci, že?


Mám výhodu, že jsem již svou cestu k mistrovství prošel a že se nenacházím již jen v pozemské oblasti. Mám možnost se kdykoli vtělit do nějakého člověka a jeho prostřednictvím se zúčastnit mnoha výše uvedených událostí a přinášet Světlo.

 

Ty zatím ještě nejsi připraven, abys mohl takto vědomě cestovat mezi různými úrovněmi. Přesto však můžeš udělat něco, jak bys mohl být k užitku Zemi a lidem. „A co bych mohl udělat?“ zeptáš se nyní určitě. Něco zcela jednoduchého: Buď si vědom svého Já. Buď si vědom, že je iluzí si myslet, ze jsi pouhý člověk. Tvůj život je tady z vnějšího pohledu možná omezený. Avšak na jiných úrovních o svém Já víš. Nyní máš šanci spojit oboje dohromady. Můžeš své interdimenzionální Bytí spojit se svým lidskými Bytím. Musíš to jen stále a znovu zkoušet. Nacházej si co možná nejčastěji příležitost, abys mohl zhluboka dýchat. Dech tě spojuje s tvými vyššími částmi. A protože Božská energie nyní proudí na Zemi v silných dávkách, nabíráš hlubokým nádechem tuto energii do své korunní čakry. To se děje automaticky, protože někde uvnitř sebe si uvědomuješ, že již nejsi tím člověkem, jakým jsi byl dejme tomu před deseti lety. Tvé tělo se změnilo, byl jsi vyššími světelnými bytostmi trochu restrukturalizován v souladu s novou dobou. Tvé tělo touží po větším množství Světla. Poskytni mu jej prostřednictvím hlubokého a pomalého dýchání. Zkus to na pár minut hned teď. 

 

Zjistíš, že se tvá hlava jakoby prosvětluje, možná přijde i chvilková bolest hlavy, která tě v poslední době častěji sužuje. Pocítíš rozlehlost v srdci a celkovou lehkost. Pokud se pak myšlenkami vnoříš do pozemských starostí, které tě trápí, možná dokonce i zjistíš, že nejsou až tak důležité. Dýchej zhluboka vždy, když si na to vzpomeneš, naplňuj své tělo novou energií, která vede celou Zemi k probuzení. Je to dobrá základna pro rozšiřování vědomí. V tomto stavu rozšíření máš možnost přijímat myšlenky z vyšších úrovní, které nejsou podmaněné masovým vědomím. Víš, člověk stále ještě věří, že on vynalézá své myšlenky a že on je pánem svých kroků. Všechno, co lidé tady na Zemi dělají, se tu však již někdy událo a je zachyceno v morfogenetickém poli nebo je inspirováno z vyšší úrovně. To přece dává smysl, nechat se nyní inspirovat z  vyšších úrovní, získávat vhodné impulsy k tomu, jak změnit vlastní život a inspirovat se, jak pomoci druhým, ne? Takové myšlenky k dobru celého světa nepocházejí od těch, kdo sedí na manažerských pozicích ve velkých firmách nebo v politice. Vznikají mezi malými skupinami lidí a rozšiřují se pak do mocenské sféry. Tím tě chci povzbudit, aby ses otevíral svým nápadům a novým projektům, které mohou sloužit celému světu. Jsi možná tím, kdo získá impuls z vyšší úrovně, aby ses ocitl v určitou dobu na určitém místě, kde potkáš někoho jiného a komu sdělíš svou prostou nebo naopak geniální myšlenku. My pak dotyčné osobě vnukneme inspiraci, aby to v sobě zpracovala a projednala s dalšími rozhodujícími činiteli.  

 

Tak vznikají změny a tak působím i já. U důležitých rozhovorů, jaké například probíhají v Číně, dávám podnět ke správnému rozhodnutí skrytou formou skrze nějakého člověka, například skrz přítomného příznivce strany nebo sekretářku stranického šéfa. Musím vám tedy říct, že někdy je to skutečně těžké pořízení. Hovořím-li o sobě jako o jednotlivé osobě, pak to není zcela přesné. Mám samozřejmě mnoho pozemských a duchovních asistentů. Možná jsi i ty jedním z nich? 


Cítíš se se mnou úzce spojen? Pak jsem tě již určitě inspiroval, abys udělal něco nečekaného, bláznivého, co jsi vlastně udělat ani nechtěl nebo v čem sis nevěřil. Byl jsem to buď já nebo jeden z mnoha dalších věrných služebníků Světla, kteří jsou pověřeni, aby doprovázeli Zemi na její nové cestě. Lidé, kteří se nyní hluboce zabývají sami sebou a přemýšlejí, jak by měl jejich život dál probíhat, se instinktivně uchylují do klidu, kdykoli je to možné. Pak k nim mohou přicházet správné myšlenky a nápady, jež jim ozáří cestu novým světlem. Člověk pak najednou ví, jak má pokračovat dál. Získá odvahu pro nové kroky, které se možná budou týkat nové práce nebo získání práce vůbec, či změny bydliště. Vynoří se inspirace pro úplně nové nápady a jiný způsob života. Někdo pak opustí svůj dosavadní světský život a přesune se na nějakou dobu do klidu na venkov nebo podnikne cestu s batůžkem na zádech, aby se mohl ponořit do hloubky vlastního Bytí a získal jasno.

 

Potud lze srovnávat mé bývalé pozemské působení se současností. Nyní opět nastal čas pro mnoho změn a převratů. Bylo to i tehdy, když jsem byl na cestách jako Saint Germain. Mohl jsem působit na více místech zároveň, což jsem již tehdy uměl. Hodně jsem cestoval, ukotvoval Světlo a připravoval možnosti transformace. Již tehdy tu byl potenciál pro velké změny, které by lidstvu usnadnily jeho cestu. Nemuselo dojít k tolika válečným konfliktům, protože Evropa jako celek by byla silná. Protože však Evropa nebyla sjednocená, homogenní a jednotná, došlo k vypuknutí obou světových válek. Dnes je opět možnost ukázat jednotu a společně velkými kroky kráčet k další evoluci lidstva, zejména v Evropě, čímž by se mohla stát pro celý svět příkladem, jak je možné překonat krizi humánním způsobem a se vztyčenou hlavou. Je to šance „objevovat“, přijímat a předkládat všechny věci, jejichž základem je duchovní komplexní myšlení - na rozdíl od všech starých vědeckých způsobů myšlení, jak by co mělo fungovat. Možná budou některé firmy uvažovat, jak naložit s přebytkem automobilů, které už nikdo nebude kupovat, protože jednoho prostého člověka napadne osvícená myšlenka, jak by staré modely mohly díky malé změně jezdit i bez benzínu. Dnes již existuje pár lidí, kteří se tím zabývají. Právě se snažím tyto lidi a jejich pomocníky, kteří to společně zkoumají, inspirovat. Mohu vás ujistit, že jsou již velmi blízko řešení.  


Milí lidé, nastal čas pro mnoho drobných a plodných poznatků, které mohou vyústit v ty nejbláznivější kroky. Prozkoumej svůj život. Žiješ jej tak, jak jsi chtěl? Jsi dobře a vědomě spojen s duchovním světem? Ne? Pak dýchej a žádej, aby ti tví duchovní průvodci sdělili, jak blízko tebe jsou a jak je iluzorní si myslet, že žiješ sám a že vše tvoříš sám. To je skutečně jen iluze. Otevři se komplexnímu pohledu na tuto nádhernou novou dobu a vykroč. Měj odvahu být průkopníkem, přinášej své nové poznatky do vnějšího světa a společně s jinými hledej, jaké cesty jsou nyní důležité pro novou éru lidstva. Občas to možná může vypadat, že vše zůstává při starém. Podívej se na volby v Německu. Jsou nyní u moci ti, kteří by podnikli nové kroky? Ne. Avšak ti, co to změní, stojí již doslova na startovacích blocích, buď aby provedli změnu, až nebude vláda stabilní, nebo aby konečně udělali změny v příštím volebním období. Podívej se na nové malé strany, podívej se na mladé lidi, pro které je komplexní myšlení něco naprosto normálního. Mají již svůj kanál pro inspiraci široce otevřen. A to platí nejen pro Německo! Kde je tvůj potenciál, kde chceš uvést nové myšlenky? Dýchej a naslouchej sám sobě, to je klíč k jednotě. Doprovázím tě a rád tě přitom podporuji.  

      


Jsem Saint Germain

 

Přijala Barbara Bessen v říjnu 2009. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www .kryon-deutschland.com/channeling_okt09.html  pro https://www.novoucestou.cz/ přeložila Jana S.Poznámka překladatelky: Pokud vás zaujal hrabě St. Germain a doba jeho pozemského působení a chcete se o něm dovědět něco víc, doporučuji následující stránky:

www.lastura.cz/duchovno/esotericky_slovnicek/saint_germain.html

www.krasnapani.cz/casopis-krasna/clanky-online/umeni-a-architektura/322