Spouštěč od Boha

25.03.2011 19:11

 

 

 

 

 

Spouštěč od Boha

 

1. Celý život se řídí zákonem rezonance!

Rozdávám-li lásku, přijde láska ke mně, rozdávám-li nenávist i já sklízím nenávist.

Podíváme-li se na svět takový, jaký v současné době je, pak mu chybí především láskyplné síly, které by vytvořily mír, jednotu, spravedlnost a poctivost.

Pokud však sami v sobě nemáme vlastnosti jako je tolerance, schopnost akceptovat, poctivost, mír, radost, soucit, láska apod., nemohou se tyto vlastnosti šířit po celé zeměkouli.

Protože každá změna začíná v srdci jednotlivce!

 

2. Každá buňka lidského těla je světlem!

I naše věda již byla schopna odhalit, že fotony pod pozorováním mění své chování. To znamená, že prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů můžeme přímo zasáhnout do struktury, do chování našich buněk. A toto světlo, které jsme a co nás tvoří, je všude.

Protože všechno je ve své nejmenší části - světlo. Stejně tak i každý člověk.

Pokud se nám podaří ovlivnit naše buňky a poskytnout jim požadované informace, můžeme je aktivovat, nově nahrát a zaměřit je na to, na co chceme!

A takto působí i tento spouštěcí text!

Ty se můžeš vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu pro sebe tím, že přeneseš myšlenkové a emocionální podněty do svých buněk.

Tento text je protkán vysokou frekvencí světla ze zdroje existence a pokud to dovolíš, bude toto světlo okamžitě doplněno i do Tvého tělního systému. Okamžitě pocítíš harmonii se životem a světlo lásky rezonuje s Tebou. To vše se děje na buněčné úrovni a vytváří

v Tobě pocit spokojenosti a blaha. Je to nová orientace, která v Tobě danou vlastnost zakotví.

Tento Spouštěč od Boha je velmi účinný a vyžaduje vědomý obrat a jasné: Ano, já chci!

 

Jakmile 144.000 lidí (počet dokonalosti a stability) zakotví tuto novou kvalitu ve své buněčné úrovni, je tento atribut ustanoven také na planetární úrovni tím, že se usadí v mřížkovém systému planety Země. To znamená, že s ním mohou rezonovat všichni lidé. Tato mřížková síť Země objímá celou planetu a zahrnuje všechny kolektivně vytvořené záměry; ty temné, stejně jako i ty světelné. Pokud tedy prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů

nasytíme mřížkovou síť Země dostatkem pozitivních světelných záměrů, změní se realita na Zemi. Pak je tu klid a mír, protože to bylo naším záměrem. Je na nás, co vytvoříme, protože tvoříme prostřednictvím našich myšlenek a emocí.Čím více lidí si to uvědomí, se s tím seznámí a také to aplikuje, tím rychleji změníme podmínky na Zemi.

Protože:

My máme tuto moc tím,že se rozhodneme a uděláme to správné!

 

Jakmile si přečteš tento text a máš z něj dobrý pocit, pak můžeš mít okamžitý a přímý přístup k energii Světla. "Ano, já chci"!

A světlo působí - sice neviditelně - ale ne nepozorovaně!

Budeš okamžitě povznesen a uveden do stavu harmonie sám se sebou. Kvalita světla dnešní vlastnosti bude nahrána a zakotvena v Tvých buňkách.

 

Potom pošli tento text pokud možno všem, kteří z Tvého pohledu jsou připraveni pomoci utvářet novou, spravedlivou a mírovou společnost tím, že jsou ochotni nejprve sami v sobě reorganizovat a nově nahrát své buňky.

Je to síla sebeurčení, která nyní může být uplatněna! Pokud dosáhneme počtu 144 000 lidí, kteří tuto vlastnost v sobě usídlí, změní se realita na Zemi v nové dynamice. Tento údaj zobrazuje tzv. „kritické množství", kterému se dle zákonu rezonance musí podřídit

všechno. Pokud chceš podpořit tento proces všemi svými silami a také ve své rodině, skupině přátel či známých vytvořit novou kvalitu života, pak pošli tuto informaci do 14 dnů 14-ti lidem. To vytvoří ve Tvém individuálním prostředí skupinovou energii, která vás v tomto

záměru okamžitě utvrdí a stmelí dohromady. (14: Číslo pomoci a uzdravení, 1+4 = 5, pět: Číslo svobody). Takto bude ve Tvém bezprostředním okolí okamžitě vytvořena novou realita, protože každý je naladěn na tuto vibraci.

Těšte se z ní!

Tento velmi silný nástroj mění podmínky na Zemi k lepšímu. Měj důvěru ve svou moc a sílu! Ano, věř si.

 

Spouštěč od Boha – Atributy času

Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence a vytvoříš ideální podmínky pro zakotvení energie „transformace" nejprve v sobě a pak v magnetickém poli Země. Rámcový text zůstává beze změny a vytváří základ, na kterém se v Tobě šíří boží vibrace, aby byly následně účinné i pro všechny lidské bytosti. Změníme naši Zemi a tady je nástroj pro to daný.

 

S láskou

Jahn Johanes

 

Na každý atribut si udělej 15 minut čas. V klidu vyslovuj nahlas daný záměr a nahraj si do svých buněk kvalitu světla dané vlastnosti – bude ve tvých buňkách ukotvena:

 

1. atribut času: TOLERANCE

Nacházím v sobě toleranci. I když nechápu nebo nerozumím konání, slovům, myšlenkám některých lidí a národů, tak je toleruji jako dobrovolně přijatá vyjádření - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

2. atribut času: PŘIJETÍ

Vnímám se jako přijímaný/á. Jsem přijímaný/á pro to, co jsem, na základě mého božského původu. A do stejné míry akceptuji každý život, neboť jsem si vědom/a jeho původu. Uznávám veškerý život stejně jako sebe, jako vyjádření Boha - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

3. atribut času: POCTIVOST

Stojím za pravdou všude, kde jsem. Mé konání je skutečné, mé vyjadřování je patřičné a pravdivé, mé myšlenky jsou ryzí a upřímné. Odděluji pravdu od nepravdy, nazývám věci pravými jmény, a tím tvořím novou realitu na Zemi: Poctivost skrze pravdivost, kterou jsem. A s takovým životem se setkávám - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

4. atribut času: SPRAVEDLNOST

Symbolizuji spravedlnost. Kdekoliv jsem, lidské bytosti skrze mne přijímají spravedlnost. Považuji život za spravedlivý a zažívám život jako spravedlnost. Spravedlnost uznávám jako jedinou pravdu svého života - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

5. atribut času: MÍR (VYROVNANOST)

Dosáhl/a jsem Království míru! Jsem v míru sám/sama se sebou a s veškerým životem. Nic nemůže narušit můj mír, protože mír je přirozeným vyjádřením mé existence. Jsem mír – navždy - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

6. atribut času: JEDNOTA

Jsem v jednotě se životem a se všemi lidmi na Zemi. Ztotožňuji se s Boží tvořivostí – každé oddělení je iluze. Pocházím z Jednoty Bytí, tak jako veškerý život pochází z této Jednoty. Vše je jedním - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

7. atribut času: BLAŽENOST

V blaženosti s Bohem jsem opravdový/á. A v této realitě žiji jako lidská bytost mezi lidskými bytostmi. Skrze mou přítomnost tvořím blaženost na Zemi pro dobro všeho a jako znamení Boží přítomnosti - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

8. atribut času: RADOST

Můj život je radostný. Jsem radost a každá buňka mého těla pulzuje radostí, kterou jsem. Viditelně pro všechny lidské bytosti: Já jsem radost - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

9. atribut času: SOUCIT

Mám soucit pro veškerý život. Zůstávám nedotčen/a utrpením, avšak cítím nesnáze bližních. Můj milující soucit, kterým jsem, se dotýká lidí a připomíná jim jejich vlastní dokonalost - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

10. atribut času: MILOSRDENSTVÍ

Bytosti sužované utrpením zažijí milosrdenství. Tak, aby se zbavili svých utrpení a sjednotili se v sobě. S mou milostí naleznou lidské bytosti znovu lásku k sobě samým. Já jsem milosrdenství - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

11. atribut času: MÍRNOST

Mírné lidské bytosti se ujmou dědictví Království Nebeského. A skrze mou mírnost přinesu Království Nebeské na Zemi - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

12. atribut času: POZORNOST

Chovám se k sobě pozorně. A pozorně se chovám ke všem lidským bytostem a všemu živému na Zemi - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

13. atribut času: TRANSFORMACE

Jsem vděčný/á za fialové světlo transformace, skrze které jsem transformován/a, a tak se mohu vidět ve svém světle. Jsem odhodlaný/á setrvat v mé transformaci, dokud nebude celá má bytost schopna snést Boží světlo - BEZPODMÍNEČNĚ!

 

14. atribut času: LÁSKA

Já jsem Láska. Já jsem cesta. Já jsem život - BEZPODMÍNEČNĚ!

  

 

L I C H T W E L T

V E R L A G

 

Doprovodný text:  Pokud s tímto textem souhlasíš, předej ho dál co nejvíce lidem.

Změníme svět, nikdo jiný to za nás neudělá! A tady je nástroj pro to daný.

V souladu s životem

JJK

 

 Zdroj: www.lichtweltverlag.com

Afirmace-atributy času přeložila Selma, článek pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška.

Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené  a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za respektování této podmínky.