MM: Světlo Bohyně

27.03.2012 09:33

 

Poselství Marie Magdalény

Přijala Natalie Glasson - 18. 3. 2012

 

Tak jako čistá bílá růže rozkvétá a rozvíjí se v nádhernou vysoce vibrující zahradu na povrchu Země, tak já nechávám své energie rozkvést a rozvinout se směrem k vám. Je toho mnoho, o co bych se s vámi  ráda podělila, ale naše dnešní vzájemné spojení mi přináší tolik blaha do mé duše. Zahrnuji vás do mého světla, lásky a radosti, koupu vás v očišťujícím a uzdravujícím světle, objímám vás v kráse, pravdě a dokonalém štěstí. Jsem zde jako sestra Světla, abych ve vás probudila velký aspekt Božství.

 

Mnoho z vás mne zná a tak přicházím jako probuzení a aktivace pro vaše smysly, duši, energetické vibrace a přirozenou moudrost. Láska je energie, kterou vám posílám; je to energie mého bytí a energie, kterou vyjadřuji každou energetickou vibrací svého bytí. S láskou přichází proces pročištění a realizace Pravdy. Jsem zde, abych tě podporovala v kterémkoliv způsobu Cesty, který mi dovolí tvá duše, s Božským zaměřením na pozvednutí a zplnomocnění tvého Božství a Pravdy.

 

Já, Marie Magdaléna, jsem prožila mnoho životů na Zemi a jsem známa na vnitřních  rovinách pod jiným jménem. Často jsem volána pryč, abych byla nápomocna procesu vzestupu, jakožto aspekt mé duše a skupiny duší nazývané Marie Magdaléna. Rozjímala jsem, proč tomu tak je, pozorujíc každé své životní období, které se stalo individuálním aspektem celé mé duše a skupiny duší, a nyní jsem zjistila, že můj život jako Marie Magdaléna, byl založen na velké soucitné lásce mé duše a na mocném probouzejícím se Světle Bohyně. Toto, jak cítím, jsou dvě energie, kterou jsou na Zemi v tomto čase vzestupu potřeba. To je mé chápání, že lidé potřebují rozvinout velký soucit pro své energie a pro ty duše, které se inkarnovaly jako lidé na Zem. Je to rozvoj soucitu, který je osvobozen od připoutání, lítosti nebo nadřazenosti. Je to soucit porozumění tomu, čeho osobnost, duše a skupina duší dosahují a že rostou skrz jakoukoliv zkušenost a situaci na Zemi. Objevila jsem, že soucit nelpí na názoru, je to jednoduše touha sdílet nejčistší vibrace lásky z vašeho bytí.

 

Když jsem byla na Zemi coby Marie Magdaléna, čelila jsem samozřejmě mnoha výzvám, ale vždy jsem si připomínala, ať už nastalo cokoli, že jsem dostatečně silná v energiích, mysli i emocích, abych se přes to dostala s lehkostí. Moje soustředění na soucit mi dovolilo vidět větší plán Stvořitele a pochopit, že vše má svůj účel a důvod. Se soucitem a pochopením jsem vyzařovala lásku z celého svého bytí. Umožněte si cítit soucit k sobě i lidem kolem vás, ale nechte energii soucitu proudit z vaší duše spíše, než abyste zapojovali svou osobnost.

 

Zplnomocnění energie Bohyně je v této době velmi důležité. Podporuji vás v tom, abyste dovolili světlu Bohyně, být vám oporou mezi dalšími světelnými vibracemi, spolu se všemi vašimi duchovními cvičeními a zaměřeními na Zemi. Světlo Bohyně má v této době v sobě unikátní sílu, která dříve byla na Zemi sotva rozeznána. Energie Bohyně má sílu odemknout energie a dovolit jim se znovu spojit s vaším bytím. Proces odemykání dimenzí, energetických vibrací, spojení s průvodci, vědomím a moudrostí pro vás možná bylo zablokované z důvodů neporozumění, strachu nebo kontroly. Nyní však může být probuzeno a může mu být dovoleno vplout do vašich vibrací a to s Božským světlem. Po pravdě, Světlo Bohyně může pomoci sblížit a spojit energie a vědomí ve vašem bytí, a pomoci tak dalšímu porozumění vám samým i Stvořiteli.

 

Pro aktivaci této síly je třeba ztělesnit Světlo Bohyně tím, že přijmete a prožijete tuto vibraci ve svém bytí. Často jsem se spojovala se Světlem bohyně, abych dodala smysl a účel Světlu Bohyně, které pro mne bylo vhodné a osobní. Bylo na mě, abych coby Marie Magdaléna nesla Světlo Bohyně a jednala dle toho ve všech oblastech své pozemské reality. Tak jsem se stala vědomou studentkou Světla a Síly Bohyně pracující na osobní úrovně své duše. V průběhu svého bádání jsem objevila, že se skutečně učím poznávat a rozumět své vlastní energii a kvalitám skrze stálé spojení se Světlem bohyně. Mnohokrát jsem vnímala, jak dochází ke spojení mezi mou duší a Světlem Bohyně, ve skutečnosti mi tak toto světlo ukazovalo mou pravdu. Tímto uvědoměním jsem byla uchvácena. Naplnilo mne vděčností a trochu jsem se ostýchala, když jsem si uvědomila, jak velkou službu mi Světlo Bohyně nabídlo. Nyní je mým smyslem a posláním být k dispozici ostatním na Zemi, abych jim dodávala odvahu pracovat se Světlem Bohyně či mým projevem tohoto světla, aby mohli jednat jako odraz svých vlastních energií a umožnili si uvidět své skutečně světlo a podobu. 

 

Všichni jsme si vědomi procesu vzestupu, který se již na Zemi rozvíjí. A právě tento čas je vhodný pro spatření Světla Bohyně uvnitř vašeho bytí; právě tyto kvality vám nejvíce pomohou v přinesení větší lásky na Zem. Prosím, pamatujte si, že kvality Bohyně jsou vaše kvality. Není mezi vámi žádné oddělení, jen větší potřeba neustálého vědomí sebe. 

 

Podělím se s vámi o velmi speciální příběh, který je blízký mému srdci. Po mém vzestupu jsem byla požádána, abych se podívala do své duše za účelem jednoduchého pozorování. Myslela jsem si, že uvidím a pocítím exploze energií a světla, které jsem si často asociovala se svou duší, ale při této příležitosti jsem byla překvapena, že má duše mne zatáhla do hloubky své energie a položila mi tuto otázku: "Kdo jsi?" Byla jsem zvyklá, že má duše a duchovní učitelé mi pokládají tuto otázku, což mělo často za výsledek to, co nyní vypadá jako automatická odpověď. Tentokrát to ale bylo jiné. Cítila jsem hluboké uvolnění uvnitř svého bytí, když má duše začala promítat obrazy do mé mysli. Byly mi ukázány obličeje celé mé rodiny, mých milovaných a přátel na Zemi, pak každý obličej člověka na Zemi. Náhle jsem pocítila něco neobvyklého – pocit, že tyto tváře znám, ačkoli jsem si myslela, že jsem je na Zemi neznala. Poté mi byly ukázány obrazy mých milovaných duchovních učitelů na vnitřních rovinách a všech bytostí za vnitřními rovinami. Pak se vize začala měnit z obrazů tváří na rozpoznání energetických vzorů. Byl mi ukázán energetický vzor všech bytostí na nebesích a ve Stvořitelově vesmíru a energetický vzor nejčistší vibrace Stvořitele. Takto jsem v tomto okamžiku poznala sebe. Rozpoznala jsem svou duši v každém z vás, což jen posílilo mé spojení se všemi aspekty stvořitele. Až nastane správný čas, budete také otevřeni tomuto posvátnému prožitku toho, kým jste. Vše, co děláte na Zemi, vás vlídně povede k momentu pochopení svého já. Bylo to mé pozorování Světla Bohyně, které mi umožnilo tento speciální prožitek.

 

Mnoho z vás bylo velmi intenzivních - energeticky, fyzicky i duchovně - ve vašich současných životech; nebuďte znepokojeni, když zažíváte časy odpočinku a regenerace, když žijete v roce 2012. Pro mnoho z vás to byla složitá cesta a spolu s vibrační změnou cítíte potřebu jen tak jednoduše plynout a mírumilovně se přizpůsobovat. Ostatní mohou vnímat inspirující duchovní vědění, že je nyní čas skutečného zrychlení jejich duchovní cesty. Je  zajímavé pozorovat, že ti, kdo nyní cítí potřebu odpočinku, pracovali po nějaký čas na vzestupu pro všechny.

 

Ti, kteří se cítí rokem 2012 inspirováni, ve skutečnosti přebírají roli urychlování vzestupu lidstva. Lidem, kteří cítí, že musí odpočívat, byl dán čas přemítat a nabrat energii pro budoucí duchovní evoluci po veškerém jejich minulém úsilí probudit ostatní kolem nich. Pak uvidíme, že každý začne nabírat rychlost k vzestupu, což umožní, aby se energetické vibrace Země opravdu zrychlily. Každý z vás hraje svou Božskou roli v největším Božském procesu seberealizace.

 

Cítím, že je na Zemi třeba energie soucitu, protože umožní, aby nastalo velké pochopení pro léčení i uzdravení. Ti, kteří pracovali duchovně, aby přivedli lidstvo k roku 2012, potřebují léčení a soucit, které jim poskytnou čas přenastavit své energetické vibrace a znovu podpořit proces vzestupu. Ti, kteří se cítí inspirováni potřebují soucit jako léčení, aby je podpořil, protože na okamžik přebírají štafetový kolík a posouvají proces vzestupu vpřed, aby dosáhli ukotvení vyšších dimenzí a vibrací do svého bytí na Zemi. Samozřejmě nic není nikdy jen černé nebo bílé. Jsou zde i tací, o kterých vím velmi dobře, kým byli v dávných časech, aby zrychlili vzestup a v této době stále zůstávají silní a budou i nadále, dokud nebude proces vzestupu dokončen. Těmto bytostem jsem právě poslala svůj soucit. Vím, že jste to vy, kteří právě čtete má slova. Zůstali jste pevní a silní coby akcelerátor vzestupu a budete i nadále.

 

Je to nejúžasnější zážitek cítit pokoru k vaší zkušenosti a procesu vzestupu. Respektujte, ctěte, milujte a posílejte svůj soucit každému člověku na Zemi a ve Stvořitelově vesmíru, aby bylo dosaženo nádherných zázraků. Jsem si jistá, že jste ve svém životě zažili dobu, kdy jste se cítili natolik šťastní, požehnaní a spokojení, že jste museli zařvat: „Díky“. Toto je ten čas. V nadcházející době máte právo být spokojení, šťastní a skutečně vděční, protože se nacházíte v nejunikátnější situaci a zkušenosti – vidíte neustálý růst a zrychlováni vzestupu. Znáte všechny, kteří toho dosahují (lidé vám blízcí) a také víte, že hrajete zásadní roli v celé této zkušenosti. Připomínejte si to a při této příležitosti vyneste soucit vaší duše na povrch, abyste jej s láskou sdíleli s každou osobou a bytostí světla, kterou jste na Zemi i ve vnitřních rovinách.

 

Bylo mi velkým potěšením k vám hovořit,

 

Marie Magdaléna

 

© Natalie Glasson, https://www.omna.org

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka Š. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.