MM a Mistr Kuthumi-Agrippa - Škola smaragdových mystérií

12.12.2010 17:17

 

přijala Michelle Eloff, 2. listopadu 2009, Jižní Afrika (zveřejněno 25. listopadu 2009)

 

Já jsem Máří Magdaléna a zdravím a vítám vás do božské přítomnosti světla, pravdy a velkoleposti.

 

Je čas pro nádhernou oslavu, protože přišla chvíle, kdy všechny energie vytvořené pro dnešní aktivaci teď vyvrcholí v jednu mocnou nádhernou vlnu světla. Tato vlna je mocným svazkem energie přicházejícím ke každému z vás ze samého středu srdce Otce/Matky Boha.

Tento paprsek energie byl stvořen proto, aby pomohl všem duším, které se v současné chvíli nacházejí v lidském těle, dojít ke světlu své pravdy. Ačkoli každá duše tuto příležitost nevyužije, byla vytvořena a je zde pro vás.  

Světlo Božství vás všechny objímá jako individuality i jako skupinu duší, která v sobě nese esenci moudrosti a lásky, a pomáhá této skupinové energii při zesilování vibrací pravdy a prosakování tohoto ducha skrze čakry vašeho fyzického těla. Jak se každá čakra vašeho těla tímto mocným světlem energizuje, stále více esence pravdy může proniknout hutností nižšího ega lidských bytostí. Tato energie rozpustí také systémy, které manipulují lidské ego.

Tuto aktivaci přinášíme právě v tomto okamžiku proto, že Matce Zemi už nezbývá mnoho času. Než vás to poleká, chci vám říct, že to znamená, že energie směřující k roku 2012 jsou přímo na vašem prahu. Časové portály, k nimž máte nyní přístup, se začínají zavírat. Představte si to třeba jako zužování průchodu, protože za svítání 21. prosince 2012 bude aktivováno 144 tisíc nových portálů. Tyto portály obsahují stezky, které budou přístupné duším nacházejícím se v lidské formě. Tyto cesty výrazně rozšíří příležitost k pozvednutí lidského vědomí nad nízké vibrace toho, čemu budete pak říkat starý svět, staré paradigma. To je to, co je míněno slovy, že Země nebo život – tak, jak je znáte - už nebudou existovat. Neznamená to, že Země skončí. Je to čas ukončení cyklu.

Mnoho Velkých Mistrů už několik let pracuje s dušemi ochotnými otevřít svá srdce lásce a moudrosti vyšších úrovní inteligence, představované těmi, kdo kráčeli před vámi, těmi, kdo si osvojili (ve smyslu mistrovství) cestu lidského žití. Teď, když je tato kolektivní příležitost ukotvována, je každý z vás přiváděn ke svému předurčení, abyste mohli realizovat plán světla, který vám byl určen před touto inkarnací. To neznamená, že skončíte se vším, co právě teď ve svém životě děláte a stanete se misionářem, vzdáte se veškerého majetku, abyste zvěstovali učení Mistrů. Rozhodně vás nežádáme, abyste se ubírali právě takovou cestou. Žádáme vás, abyste žili váš lidský život. Abyste dělali to, k čemu jste inspirováni a prezentovali tak světlo pravdy obsažené v kolektivním uspořádání vyšší inteligence Ducha, a abyste svým příkladem předávali mocné vědomí, přicházející skrze vás a nesoucí posvátný podpis vaší esence, což je kód vašeho úkolu pro tento život. 

A nyní přichází Mistr Kuthumi, s přispěním Saint Germaina a Zástupů Světelných Bytostí, s novou mocnou energií. A Sluneční Archandělé přináší světlo vědomí, paprsky slunce, slunce, které je vaším vnitřním světlem.

Každý z vás v sobě nese světlo. Světlo je moudrost, je to vědění, moc a nade všechno láska. Když začleníte tyto principy do svého života, začnete zažívat jinou dynamiku v tvoření a spolu-tvoření toho, pro co jste se narodili. Mnoho lidí se mylně domnívá, že cesta osvícení je z velké části cestou oběti, mučednictví a kompromisu. Nic takového od vás nežádáme. Jak už jsem řekla, nejdůležitější je, abyste žili svůj život a začleňovali do něj posvátné duchovní principy. Tyto principy přijmete a pochopíte tím, že budete žít svůj lidský život, budete uzemněni ve svém fyzickém těle a zcela přijmete a pochopíte živly zemské sféry. Když nedokážete tyto elementy pozemské sféry přijmout a pochopit, nemůžete se nad ně povznést a cesta reinkarnace bude pokračovat, dokud ji nezvládnete. Je tedy důležité, abyste byli uzemněni ve svém fyzickém těle a užívali plody Pozemského Světa. K tomu je třeba, abyste přijali a pochopili své emoce, emoční inteligenci – to jste už mnohokrát slyšeli – abyste dosáhli mistrovského zvládnutí mysli a samozřejmě ducha.

V průběhu let se mnohé změnilo a je důležité, abyste vzali v úvahu, že to, co platilo před dvěma, třemi nebo pěti tisíci lety, není v této moderní době ve vašem denním životě aplikovatelné. Je potřebné, aby se svět rozvíjel, nejen technologicky, ale také emocionálně, mentálně a především duchovně. Svět hmoty je držen ve velmi potlačené a limitované matrici a v nehybnosti. Vy, kteří jste si vybrali Stezku Opravdových, toto je vaše cesta, váš úkol - přinést do moderního světa pravdu, založenou na dávných pravdách a tradicích světla.

Když se tyto dva světy potkají, a každý z vás pozná svůj osobní božský záměr/úkol tohoto nového plánu, porozumíte, proč je tak důležité propojit váš moderní svět s dávnými tradicemi. Lidstvo prošlo během mnoha tisíců let vývojem, mnoha změnami, ale většinou šlo o pokrok technologický. V tom, jak se lidské bytosti chovají k sobě navzájem a v tom, jak se chovají k ostatním královstvím života, především k Matce Zemi, se změnilo k lepšímu jen velmi málo.

 

Živly vašeho světa – země, vzduch, oheň a voda jsou vaší esencí. Nejsou-li tyto živly respektovány, tak není respektována vaše esence. Všechno, co v přírodě kolem sebe vidíte, je váš odraz, zrcadlový obraz, jen v jiné formě. Každá z těchto forem s vámi komunikuje, neustále dochází k božské rezonanci a láska, kterou k vám příroda vyzařuje, je absolutně přenádherná. Ale lidské bytosti se musí naučit, či spíše znovu naučit a pamatovat si, jak se spojit s tímto světem - se živly, které jsou uvnitř vás, okolo vás a které vás upomínají na vaši vlastní esenci. 

Posvátné plány světla vyvíjející systémy, v jejichž rámci se rozvíjí lidstvo, právě dosahují kritického bodu svého vývoje. To je dalším důvodem pro právě probíhající návrat tolika Mistrů a velkých učitelů dávného světa. Nastala doba, kdy je nutné všechny tyto energie spojit dohromady a proto žádáme vás, Pracovníky Světla, abyste spolupracovali a navzájem se podporovali, aby tento ušlechtilý projekt mohl být naplněn vyššími principy světla.  

Před několika lety Lady Guinevra přinesla Dvanáct Zlatých Principů Života, což je vlastně aspekt kolektivního velkého vzoru zlatých principů života. Ty jsou vetkávány do učení, která se chystá s přispěním mým a dalších členů Skupiny Světla přinést mistr Kuthumi.

Učení Zlatého Chrámu ztělesňují esenci Zlatého Vědomí, jinými slovy Alchymii Kvantové Tantry. Tantra je posvátné předivo světla a lásky propojené v jedné formě, z které se skrze esenci a záměr lásky rodí světlo.

Každý z vás došel k tomuto bodu, ve kterém potkáváte esenci svého světla skrze osmý klíč, osmý Posvátný Záznam, který otevírá dveře do jiných světů, do kterých jste nyní voláni, abyste v nich sloužili úplně novým způsobem. Mnohým z vás se toho v životě hodně změní, někteří z vás se přestěhují na jiné místo, jiní úplně změní směr své kariéry, někteří z vás vstoupí do velmi silných hlubokých vztahů a jiní dají fyzicky život křišťálově hvězdným bytostem, přicházejícím po roce 2011. Tyto děti, které se narodí, mají ve svých DNA klíče k vyšší evoluci lidstva a přinesou všemocné paprsky světla a toho, o čem jsem předtím hovořila.

Je pro vás důležité porozumět tomu, že smyslem vašeho života na Zemi není pouze zabírání místa, spotřebovávání kyslíku a zanechávání uhlíkových stop na Zemi, je to mnohem více než toto všechno. Každý z vás je také kódem, který napomáhá znovuzrození posvátných geometrických vzorů autenticity. Tím, že žijete autenticky, se tyto geometrické vzory navrací do esence přírody. Co to znamená ? Znamená to, že žijete svůj život pravdivě, poctivě. Nemyslím tím to, že děláte poctivě svou denní práci a říkáte druhým pravdu, je to o vaší pravdivosti k sobě, o tom být upřímný k sobě, protože čím více přehlížíte naléhavé záležitosti uvnitř sebe sama, tím více si odpíráte život, po kterém toužíte. A tak, jak jednoduše to zní, tak je pro většinu lidí nesmírně obtížné toto ve svém životě aplikovat, protože jejich rozhodování, jejich myšlenky a jejich konání je pod silným vlivem mnoha negativních emocí.  

Dlouze jsme rozebírali ta poselství pro Egypt, která se týkala energií viny, studu, strachu apod. Důvodem, proč jsme tolik mluvili o těchto energiích, je jejich vliv na životy velkého množství lidí. Důsledkem tohoto vlivu je to, že většina lidí se zříká pravdy svého bytí, pravdy, přislíbené Matkou/Otcem Bohem před tím, než jste se inkarnovali do tohoto světa a které se také říká „Zaslíbená Země“.

Svět, ve kterém žijete, váš osobní svět, je vaše krajina, a je zcela na vás, jak o ni pečujete. Milovaní, toto je doba, kdy máte příležitost položit pevné základy a tím změnit svůj osud a 12:12:12 (trojitý dvanáctkový kód) je klíčem, který vám ukazuje jedinečnou cestu, po níž máte jít a přivést tak vaše božské předurčení plně do reality vašeho Pozemského života.

Energie, které budou přivedeny dnešními Vzdušnými Branami, aktivují nové Planetární Portály Dvanácté Dimenze v Křišťálovém Srdci v Káhiře a budou aktivovány skrze horu Sinaj. Právě v tuto chvíli pulsují energie ze středu těla Matky Země a ze středu Galaktického Centra a spojují se v jeden velký zážeh smaragdového světla v srdci hory Sinaj. Tyto energie přinášejí zpět do éterického pole Planety Země světlo Mistra Kuthumiho, doprovázené energií Slunečních Archandělů.

Toto znovuzrození korunovalo Mistra Kuthumiho Králem Lásky a Moudrosti a Slunečním Archandělem všech Slunečních Archandělů. Tato energie je známá jako Smaragdové Světlo Jednoho Srdce a do vašeho fyzického světa se rodí jako Škola Smaragdových Mystérií, přinášející Učení Zlatého Chrámu.

Hora Sinai je velmi mocný planetární portál a vstup do dimenzí Slunečních Archandělů. Je to svět, kterým projdete, abyste tak v sobě začlenili/ztělesnili Zlaté Paprsky Zlatého Vědomí, jinými slovy alchymistické klíče, jak jste se v minulosti učili.  

Vesmírné Zástupy Bytostí Světla se teď, jak mluvím, shromažďují kolem nás. Je čas, abychom otevřeli vaše energie. Předala jsem své úvodní slovo a nebudu déle zdržovat tento proces, je tu mnoho těch, kteří čekají na spojení svých energií s vámi.

Zavřete prosím oči, pokud jste tak již neučinili. Zhluboka se nadechněte do svého těla a při výdechu uvolněte tělo i mysl.

Představte si, že se nacházíte v nádherném víru smaragdového světla v srdci hory Sinaj. Tento vír vás netáhne dolů, ani neposouvá vzhůru, drží vás v určité sféře vyššího vědomí. Je to bod znovuzrození, bod, v němž se s vámi potkávají Bohové a Bohyně Pouště doprovázené Slunečními Archanděly.

Přivítejte jejich přítomnost, uvolněte se a odevzdejte své pozemské starosti světlu Matky/Otce Boha.

Při dalším nádechu si představte, že vdechujete nádherné smaragdové světlo, které naplňuje buňky vašeho těla a vsakuje se do vaší DNA. A při výdechu se všechny vaše obavy a starosti ukládají pro tuto chvíli k odpočinku.

Znovu se zhluboka nadechněte a tentokrát vdechněte zlatou energii. Vstupuje do buněk vašeho těla, do vaší DNA a uvolňuje vás a vlévá do vás pocit míru, čistoty a vyrovnanosti.

Do hory Sinaj byly zakódovány tisíce posvátných záznamů, mocných kódů osvobození. Tyto kódy byly aktivovány v dokonalém pořadí; jsou takto seřazeny, protože vytvářejí velkolepý geometrický vzor. V tomto okamžiku, kdy je aktivována Smaragdová Škola Mystérií, tento sled vzorů komunikuje s vaším tělem. Kódy ve vašem těle s těmito kódy rezonují a posvátné geometrické vzory autenticity začínají zvyšovat svou frekvenci a vysílají tuto posvátnou energii do éterického pole všeho stvoření na Zemi. 

Představte si, že tato frekvence obtáčí v kruzích vaše tělo a vytváří kolem vás krásnou spirálu. Každá jednotlivá úroveň této spirály zvyšuje vibrace vašeho vědomí a propojuje ho se vzorci 12:12:12. Tato spirála dále posiluje energii a světlo ve vás a kolem vás a podporuje i zesílení energie Kolektivního Vědomí s Matkou Zemí.

Nyní si představte, že do tohoto nádherného vířivého proudu vstupují Vesmírné Zástupy Bytostí Světla. Přinášejí závěrečnou esenci, která bude otištěna do čtyřiceti osmi připravených plamenů. Tyto plameny jsou uzemňujícím mechanismem čisté síly Ducha, který se na Zemi vrací skrze Smaragdový a Zlatý Paprsek.

Představte si, že vás obklopuje těchto čtyřicet osm plamenů. Každý z nich obsahuje smaragdové a zlaté světlo.

Tyto plameny reprezentují čtyřicet osm posvátných aspektů vaší duše. Tyto posvátné aspekty obsahují sféry lásky a moudrosti, které vám budou na vaší osobní cestě odhaleny, a zároveň vám budou pomáhat jako individualitě osvojující si (ve smyslu mistrovství) materiální svět. To znamená, že každý váš aspekt, který vyléčíte, každé překonané omezení, každé zhojené zranění, každá vaše potlačená část, kterou prosvítíte, vám odhalí vhledy, které jsou v těchto čtyřiceti osmi aspektech obsaženy.

Nikdo nemůže přijmout a pochopit materiální svět jen skrze intelekt. Dokud jakoukoli pravdu necítíte uvnitř své bytosti, nejste schopni se opravdu dostat přes paradigmata starých systémů přesvědčení, ovládajících váš svět, váš život a váš způsob bytí. Proto jsou původní způsoby léčení tak důležité.

Zůstávejte stále uvolnění, dokud Vesmírné Zástupy Bytostí Světla a Sluneční Archandělé nenaplní vaše lidské já plnou esencí těchto čtyřiceti osmi plamenů.

Uvolněte se, odevzdejte se a dovolte své duši, aby k sobě přivolala přesně to, co je právě teď třeba, aby se otevřely brány k vašemu osobnímu nebi na zemi.

Zatímco se tyto energie spojují s vámi a dalšími energiemi, které jsme aktivovali, Bohyně Alchemaya, Bohyně Jezebel a Sluneční Archandělé teď aktivují sto čtyřicet čtyři květů života. Každý z těchto geometrických vzorů je propojen se sto čtyřiceti čtyřmi portály zření, které teď aktivujeme podél vaší páteře. Každý z těchto portálů je propojen s posvátným jazykem světla, svatým zvukem stvoření a bude vám předávat svou moudrost takovým způsobem, kterému vy osobně dokonale porozumíte.

Zhluboka se nadechněte a během vašeho výdechu se z jádra Matky Země začínají zvedat energie Lorda Kuthumiho, přemisťující bytost Matky Země nahoru do srdce hory Sinaj, a potkávají se s vámi v tomto vířivém proudu zespodu. Vnímejte, jak tato energie prochází skrze vaši základní čakru a velmi zvolna se přesouvá do vaší srdeční čakry. V tom okamžiku sestupuje ze srdce Galaktického Centra další světelný paprsek Lorda Kuthumiho a prochází skrze Sedm Planetárních Duchovních Bytostí Světla vaší korunní čakrou, dokud se nesetkají ve vašem srdci. 

Energie Země a Nebe, které se potkaly ve vašem srdci, teď zažehávají nádherný Smaragdový Plamen, obsahující úplnou síť posvátných geometrických vzorů autentických sfér vašeho osobního božského plánu.

Vdechujte toto do svého těla - nevadí, jestli nerozumíte všemu, co říkám, prostě jen vnímejte energie. Pokud to potřebujete, tak si podle mých slov vytvořte obrázek nebo prostě jen relaxujte a dovolte nám, abychom udělali to, co jsme přišli udělat. 

Energie, které Kuthumi vyslal ze Země a z Galaktického Centra pulsují jakoby v rytmu srdečního tepu. Tento rytmus srdce se spojuje se srdcem Matky Země a Křišťálovým Srdcem v Káhiře. Setkáním těchto energií v srdci Káhiry ožívá sedm Vzdušných Bran a jejich mocné světlo se rozpíná směrem ke všemu živému. Paprsky vyšší inteligence se nyní z těchto bran šíří tělem Matky Země ze Sinaje do srdce Káhiry, dále do Mongolska, Dubaje, spojují se s Křišťálovým srdcem Petrohradu a Moskvy a jejich energie se šíří dál do Střední Ameriky.

Na všech těchto místech dochází k aktivaci mocné vzestupné spirály zlatého schodiště. Tato spirála v sobě nese zcela novou formu vyššího vědomí pro celé lidstvo. Zlaté schodiště vzestupu je planetární a teď, v této chvíli, pomáhá každému z vás tuto formu zlatého schodiště vzestupu ukotvit v hoře Sinaj a propojuje kolektivní srdce a kolektivní mysl univerzální jednoty skrze mocné mřížky, které jsme společně s vámi vytvořili v uplynulých měsících a které jsou uloženy v pouštních a polopouštních oblastech.

Teď se opět zhluboka nadechněte a uvolněte se. Předávám nyní slovo Mistrovi Kuthumimu, aby vás všechny mohl přivítat. Moje láska a moje světlo je navěky s vámi. Au revoir.

------

Já jsem Kuthumi a přicházím, abych přivítal každého z vás do světa nového světla.

Toto světlo, s kterým se teď právě seznamujete, přináší novou dimenzi stvoření. Je třeba, aby lidstvo integrovalo novou formu světla - Hvězdné Vědomí, na které se v tomto okamžiku všichni napojujete. Je to pro mne slavnostní chvíle a jsem opravdu poctěn, že se navracím v této době jako Sluneční Archanděl všech Archandělů, abych vám všem připomněl božské učení moudrosti a lásky, k němuž vaše práce směřovala.

Mé světlo přichází na nové frekvenci, milovaní, a s velkým nadšením a radostí přicházím každému z vás předat nové energie. Tuto energii jsem otiskl na Zemi v době své lidské inkarnace a je to také jméno mě přiděleného světla, které je klíčem k učení mé Školy Smaragdových Mystérií a Učení Zlatého Chrámu. 

V době, kdy jsem se vzdálil, mi bylo dovoleno vstoupit do vyšších světů, do takových míst světla, kde je možné spatřit posvátná uspořádání geometrických vzorců všeho stvoření. Iniciace každé úrovně tohoto stvoření vyžaduje velmi důležité procesy rozpomínání a znovuzrození.

To, že jsem spojen s těmito sekvencemi světla, je velmi důležité, protože vám je mohu předat, a skrze světlo Krista, skrze světlo Slunečně Archandělských Paprsků přítomnosti Boha a Bohyně vás všechny objímám svou novou Slunečně Archandělskou světelnou vibrací a svým novým Slunečně Archandělským jménem Agrippa.

Ano, Agrippa, to jméno znáte, je to jméno, které jsem nosil dříve a jehož vibrace nyní přináší velmi důležité klíče ke zkušenostem a příležitostem, na které všichni čekáte. To je hlavním důvodem, proč byla tato žena (přijímající poselství) požádána, aby studovala prastarou moudrost astrologie. Skrze světlo prastarých mystérií astrologie, skrze prastaré otisky magie, symbolismu a mnoha dalších technik probouzení vás povedeme do světla toho, co znamená pracovat skrze říše přírody.

V každé říši/sféře přírody existuje podpis, který je přidělen každému z vás - je to uspořádání světla, které vám odkryje vaše mystické a jasnovidné aspekty. Touto cestou také ukážu mnohým z vás, jak důležité je mít v úctě božské ženství. Je velmi důležité, aby Kolektivní Vědomí chápalo vznešenost Bohyně, jinými slovy nadřazenost Bohyně nad člověkem. Nemyslím tím ponižování mužů, mluvíme o výjimečném postavení Bohyně skrze esenci přírody – Matky Přírody.

Síla/moc Matky Přírody je jedním z nejdůležitějších klíčů k osvobození energií lidstva. K těmto energiím získáte přístup pouze tehdy, když porozumíte posvátnému světlu toho, kdo je Bohyně, co je Matka Příroda a jak Matka Příroda vládne všemu ve vašem fyzickém světě. Tyto energie – Nebe a Země – spolupracují skrze esence Duchovních bytostí planet a jejich konstelací. Když pochopíte povahu Duchovních bytostí planet, působících skrze vás spolu s duchovními silami přírody, pak uvidíte, jak se ve vašem životě vytváří/vyvíjí nový vzor.

V této chvíli, kdy mluvím, propojují s vámi své energie Vesmírné zástupy světla. Nemluvím s vámi pouze já, Kuthumi, jako jedna entita, ale jsou to energie mého světla Agrippa a také síly kolektivní esence Kosmické Mužské energie.

Kosmické Mužství hovoří k vašemu vnitřnímu muži. Nastal totiž čas, aby mužský aspekt lidstva spatřil, jak mocná je síla Matky Přírody. Je tak mocná, že rozerve vše, co bylo vytvořeno mužským vědomím, znehybněným lidskou myslí. Mužům totiž byla přidělena role toho, kdo potlačuje a znehybňuje proud Bohyně, řeku ženství, a vlastně tak odpojuje duše lidí, protože přede všemi skrývá pravdu ženství – před muži i ženami. 

Až pochopíte výjimečnost ženství, pochopíte, že mocné síly přírody jsou vlastně klíčem k alchymii. Jestliže pracujete se živly, respektujete a máte v úctě síly stvoření, pak chápete svrchovanou sílu Matky Přírody. Až porozumíte duchovním bytostem planet a konstelacím, uvidíte, že vše je mužské a ženské. Energie, které jsou teď se mnou spojené, vás vedou do těchto říší/sfér. Během následujících sedmi dní vás těmito říšemi provedu a vetkám vaše energie do posvátné spirály Sedmi Duchovních Bytostí Světla. Tím se vaše čakry propojí s novým paprskem světla, paprskem, který jste v této inkarnaci dosud nepoznali a započne se tzv. „prozření mysli“.

Je to proces urychlující očištění starého světa od mechanismů, které jsou původci konstrukce přesvědčující vás o tom, že mužská síla je nadřazena ženské síle. Znovu opakuji, nikterak nemáme v úmyslu degradovat či jinak snižovat sílu mužství, ale je to ženství, je to Matka Příroda, kdo na Zemi vládne. Takto objevíte sílu božského ženství v sobě, a až ji objevíte, zvýší a prohloubí se váš vhled a vy si uvědomíte, proč mužství a ženství musí pracovat bok po boku a rovnocenně žít a naplňovat smysl a podstatu svého poslání.

Stvořitelský záměr ženství má svůj podpis, stejně jako má svůj podpis mužství, ale když se jeden z nich pokusí aktivovat záměr/smysl toho druhého, tedy ne svůj záměr, je výsledkem chaos způsobený převrácením rolí. Váš svět je ve zmatku, protože potlačuje moc a svrchovanost mohutných sil přírody. Naučte se chápat přirozenost/povahu přírody, zařaďte to mezi své priority, protože potom pochopíte svou přirozenost a odkryje se vám pravda veškeré struktury magie.

Energie magie je ve skutečnosti velmi jednoduchá, ale dokud vy osobně, svým vlastním životem, nepochopíte principy světla, bude pro vás aplikování těchto energií velmi obtížné. Od této chvíle se tedy budete všichni nacházet v kolektivní vibraci, kterou vám nyní přináším a ti, kteří se mnou pracují už dlouhý čas, si mohou všimnout, že svá slova formuluji jinak než dříve, mám jiný akcent - je to způsobeno kombinací energií, které přináším.

Pokud jste své oči mezitím otevřeli, tak je opět zavřete a soustřeďte se na nejvnitřnější jádro své bytosti. V tomto jádru je vědomí, které vás volá, vědomí, které vás vedlo vaší specifickou cestou, jež vás přivedla k tomuto okamžiku. A vy se teď, v tomto okamžiku, setkáváte se svým autentickým já – vaší částí, která uchovává jedinečné posvátné geometrické vzory vašeho úplného autentického otisku.

Vdechujte tuto energii do čaker svého těla, veďte ji ze svého nejvnitřnějšího jádra a směrujte ji do svých čaker.

Při každém nádechu a výdechu se tato energie pohybuje všude kolem vás a spojuje se s okolním prostředím a přírodou a dává přírodě informaci o tom, že jste v tomto momentě vstoupili do oblastí vyššího zasvěcení, říší otevřeného vnímání (neboli bdělosti), otevřeného vědomí a inteligence. Neříkáme to proto, abychom posílili vaše nižší ego, ale proto, abychom vám pomohli porozumět, že svět, do kterého teď odvážně vstupujete, je mnohem velkolepější než svět, do kterého jste se odvážili dříve. Vybrali jste si, že přijmete zasvěcení celého svého života, světa, který začne existovat teprve, když pochopíte a přijmete ty aspekty svého života, které jste přijali a pochopili.

Stojím teď před vámi jako esence Agrippy, vám dobře známé energie Nanebevzatého Mistra Kuthumiho a jako Sluneční Archanděl všech Slunečních Archandělů a předávám vám váš osmý a poslední klíč, jehož jste strážci. Tento klíč, tento záznam, jakkoli to nazvete, je můj dar pro vás je to klíč, který odemyká proces znovuspojení s Vesmírnými Zástupy Světla nejen pro vás osobně, ale také pro Matku Zemi a pro každou probouzející se duši na vaší planetě.

Připravují se tak křišťálové stezky pro duše, které přijdou po úplné aktivaci kódu 12:12:12. Tento kód otiskne do Matky Země energie, které byly aktivní pouze v době Atlantidy. Byly však zneužity a proto byly zapečetěny v posvátné jeskyni v srdci hory Sinaj. Teď, když začínáme tyto kódy uvolňovat, napojí se na všechny mocné světelné portály ve vašem světě.

Z hory Sinaj vychází proud energie a spojuje se s horou Kilimandžáro, další proud se šíří k hoře Shasta (Shasta je v současnosti neaktivní sopka ležící v Kalifornii, USA. Druhá nejvyšší hora Kaskádových vrchů (4 317 m) a sedmá nejvyšší hora Kalifornie. Hora je významným duchovním místem původních obyvatel Ameriky, jako i poutním místem novějších náboženství (Hnutí Já jsem), Wikipedia). Poté, co se tyto energie s horou Shasta spojí, pokračují do Brandbergského pohoří v Namibii. Pak se spojují s Drakenbergským pohořím v Jižní Africe. Odtud se šíří podél zlaté leylinie do Stolové Hory, kde dochází k aktivaci svatého poháru naplněného tekutou zlatou esencí Zlatého Vědomí.

Při aktivaci tohoto poháru se teď jeho zlatá esence rozlévá všude kolem, do těla Matky Země, rozlévá se až do And, kde se spojuje s dávnou moudrostí Osvícených tohoto regionu. Rozšiřuje se do švýcarských Alp a pak se vrací zpět do hory Sinaj. Je to první převratná aktivace posvátných vzorů, v průběhu příštích 12 měsíců dojde k dalším převratným aktivacím a jejich propojení skrze mocné portály v mnoha pohořích po celém vašem světě.

Oživováním těchto vzorů se objevuje božské vědomí, ve kterém se před vámi odhalují chyby způsobené autoritami minulých paradigmat starého světa a zjevují se dávné pravdy. Dávné moudrosti a tradice, které přinesly světlo na vaši planetu, se nyní navrací. A každý z vás je tímto paprskem světla, každý z vás v sobě nese tyto plameny. A těchto čtyřicet osm plamenů, jež jsou symbolem Smaragdové školy Mystérií přinášející Učení Zlatého Chrámu, osvětluje každého z vás do pravdy vaší existence, pravdy vašeho původu a budoucích cest, které každý z vás vytvoří. 

Není nutné, abyste razili cestu pro miliardy lidí, i když to někteří z vás mohou dělat, ale pokud díky vám nastane změna u jediného člověka, tak se změní svět, ve kterém tento člověk žije a bude to dominovým efektem dále pokračovat. Raději vytváříme tyto dominové efekty skrze jednotlivé osoby, než abychom se snažili o masové obracení davů. Je-li totiž někdo v roli toho, kdo přesvědčuje/obrací davy, je mnohem větší riziko toho, že jeho nižší ego vystoupí do popředí a bude se snažit zaujmout místo v čele Zlatého vědomí. Proto šíříme toto světlo mezi všechny lidi, aby vytvořili sami pro sebe mocnou stezku vedoucí k osvícení a při tom zmocňovali sami sebe a lidi kolem sebe. Každý z vás je jedinečný, a proto bude toto světlo předávat svým jedinečným způsobem, nebude přiděleno jen jedné duši, protože každá duše je jiná, pravda vibruje na různých úrovních. Všechna moudrost Boha a Bohyně proto náleží každé duši, která byla z této esence vytvořena. Žádná duše nikdy neměla a ani nebude mít právo prohlašovat, že ona jediná zná pravdu či jedinou možnou cestu domů k Bohu a Bohyni. A to mě naplňuje obrovským nadšením, milovaní, protože skrze Smaragdovou Školu Mystérií rozvine Učení Zlatého Chrámu svá křídla po celém světě s pomocí jednoho každého z vás a jeden každý z vás je s Učením Zlatého Chrámu spojen vláknem. Tato učení jsou určena pro každého člověka, který teď slyší má slova a každého, kdo tato slova bude číst a souzní s nimi – každý takový člověk je jedním z těch, kdo dále předávají a šíří (stávají se učiteli) Učení Zlatého Chrámu a patří tedy do Smaragdového Dómu Smaragdové Školy Mystérií.

Vytvořili jsme portál, kterým mohou tyto energie proudit. Tento portál svedl dohromady vás všechny, kdo jste známi pod jménem The Lightweaver. Chci poděkovat každému z vás za to, že jste překonali své obavy, že jste pohlédli na každou jednotlivou temnou stránku sebe sama a objali ji, že jste tančili se svým stínem a přišli a postavili se do světla nového svítání, které jste sami k sobě přivedli. Já, Kuthumi-Agrippa, stojím zde s vámi a dávám vám kousek svého srdce, zlatý nuget, který si ponesete jako stálou připomínku toho, že jsem stále tu, že jsem pořád s vámi všemi možnými způsoby a že nikdy nenastane chvíle, kdy byste se museli vydat do neznámých sfér sami. Budu s vámi na každém kroku vaší cesty.

Zhluboka se teď nadechněte a uvolněte své tělo, protože zesilujeme energie přicházející ze středu těla Matky Země a ze středu Galaktického Jádra a spojujeme je se všemi vlákny všech energetických úrovní, které tvoří dohromady vaší osobnost tak, jak ji znáte, včetně všeho dosud nepoznaného.

Jednoduše dovolte těmto mocným energiím, aby skrze vás protkávaly svou kouzelnou magii, nemusíte se o nic snažit, ani si to představovat, protože je to za hranicemi vašeho chápání, toto jste nikdy neviděli, nezakusili ve vaší lidské mysli či intelektu, je to pro vás úplně nové. Dovolte tedy, aby se vám tyto energie samy představily, seznamujte se s nimi a přijímejte je a uvolněte se.

Nyní vkládám do vaší srdeční čakry zlatý nuget a posvátnou světelnou pečeť. Přináším Smaragdový Talisman Božského Vědomí a vkládám ho do čakry vašeho třetího oka.

Přináším také Zlatý Talisman Zlatého Vědomí, jinými slovy Zlatý Talisman Alchymie, a vkládám ho do vaší čakry solar plexu.

Vdechněte tyto energie. Tyto dva talismany pracují dohromady, jsou stále propojené, jsou vytvořené z esence posvátné lásky a posvátné moudrosti. Jejich energie jsou spojeny v jedinou jako plamen, který jste viděli a který je součástí oněch čtyřiceti osmi plamenů, s nimiž zde stojí Vesmírné Zástupy Světla a Sluneční Archandělé.

V příštích dvaasedmdesáti hodinách budou tyto energie ve vašem těle pulsovat ve velmi zrychleném tempu a vytvoří velmi mocný duchovně detoxikační proces. Tento proces zajistí, aby byl váš intelekt a vaše emoce uvedeny do souladu s tímto novým konceptem světla, který objímá každého z vás a který vás provede mocným světelným křestem, přineseným Smaragdovou Školou Světla.

Název Škola Mystérií není náhodný – to, co má být odhaleno, jsou totiž mystéria vaší duše, mystéria esence Matky/Otce Boha. Když se rozhodnete ctít cestu demystifikace všeho, co bylo a je považováno za mystické, najdete mnoho pravd, které hledáte a stejně tak je najdou i ostatní lidé.

Teď, milovaní Služebníci světla, já, Kuthumi-Agrippa, stojím před vámi s tímto všemocným světelným pláštěm, do kterého vás zahaluji a zapečeťuji kód 12:12:12 ve všech vašich čakrách. Přítomnost světla vycházejícího z vašeho těla se otiskuje do této hory a váš poslední klíč, který jste ode mne dostali, bude vyryt do povrchu této skály. To bude vaše solární spojení se Smaragdovou Školou Mystérií. Vyrytí tohoto symbolu zajistí, že váš osmý, poslední klíč bude v bezpečí a stejně tak budou i všechny ostatní klíče bezpečně uloženy ve sférách srdce Smaragdového a Zlatého Plamene.

Ještě jednou velmi zhluboka vdechněte, jak vás Vzdušné Brány objímají ve své lásce a moudrosti.

Nyní povolejte mocné energie kolektivního otisku vaší posvátné tapisérie světla. Požádejte, aby byly propojeny či vetkány do všech vašich čaker, vašich čtyř nižších těl a všech dalších aspektů vaší esence, a ta se teď spojuje s vyššími sférami božských duchovních učitelů Matky/Otce Boha na Zemi i na Nebi.

Všechno to, co jste teď prožili, je zřejmě poněkud zahlcující. Nestarejte se příliš o technické aspekty toho, o čem jsme hovořili, daleko důležitější je, abyste tyto energie prostě cítili, protože jsme aktivovali vaše světlo, které vám pomůže objevit neomezený potenciál vašich emocí, vašeho vztahu k Duchu a přírodě a bude tak pokračovat vaše cesta k většímu porozumění procesu budování měnících se/pohyblivých hranic a propojování všech aspektů vašeho vědomí se vznešeným srdcem, myslí a duší Ducha.

A teď spolu s posledním hlubokým nádechem vnímejte, jak se tento vír energie točí velmi rychle kolem vás a udržuje vás v centru své esence.

Poděkujte nyní všem přítomným bytostem. Poděkujte všem energiím, které vámi teď proudí a které vás obklopují.

Mějte na paměti, že tento proces bude ještě chvíli pokračovat, takže se uvolněte/odevzdejte a smiřte se s faktem, že jste se právě přihlásili mezi mimořádné Služebníky světla, kteří procházejí sférami lidského vědomí a do vyšších světů vyšší moudrosti a lásky, zlaté alchymie a opravdovosti.

Začněte se velmi jemně vracet svým vědomím zpět do vašeho fyzického těla a seďte ještě chvíli v klidu, než tento proces navracení se do těla dokončíte.

Jediné, co potřebujete udělat, je být vděční za to, co jste prožili, za všechno, co vás dovedlo až k tomuto okamžiku, neboť žehnáme cestě, kterou jste si vybrali a na které se právě nacházíte.

Stále jste v mém srdci, nikdy vás ani na chvíli neopustím, neboť já jsem ohromný, jsem přítomen v každém aspektu lásky a moudrosti a ujišťuji vás, že máte mou podporu, mou lásku a že vás vždy povedu.

Já jsem Kuthumi-Agrippa, Král Lásky a Moudrosti a nesu vás v posvátných plamenech života.

Adonai.

Copyright a zdroj originálu: Michelle Eloff & The Lightweaver, www.thelightweaver.org.


Do češtiny přeložila pro www.transformace.info   Ivana M za vydatné pomoci Lucky N. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.