L.C.: Původ duchovna

17.09.2012 21:07


 

Živý channeling byl přijat v Chrámu Moudrosti Delfské univerzity

v McCaysville, Georgia, USA, 11.7.2009

 

 

Zdravím vás, mí drazí,

 

 

jsem Kryon z Magnetické služby. Je to hlas lidské bytosti, který teď všichni posloucháte, pravda? Je to lidský hlas rovněž pro čtenáře této zprávy. Mluvím o budoucnosti, a jelikož jsem v kvantovém stavu, energie čtenářů a energie posluchačů jsou totožné, protože ti, kteří jsou přede mnou ve 3D, jsou pro mne stejní jako ti, kteří čtou tuto zprávu. A opět se ptám, kdo to mluví? Je to lidská bytost, která předstírá, že je výjimečná? Ptáme se otevřeně, protože teď, lidská bytosti, nastal čas přezkoumat energii, která je před tebou. Pro ty, v reálním čase právě teď, je to energie plynoucí z této židle. Někteří budou mít pocit, jakoby je ovanula moudrost vytvořená se záměrem, že Bůh může na tomto místě vystupovat jako přítel a skutečná Duchovnost může vyzařovat z každé buněčné struktury lidských bytostí v této místnosti. Tady je to, co se právě děje. Základní struktura dřeva v této místnosti si je vědoma zjevení uzdravení lidstva. Probíhá to v židlích, na kterých sedíte, drazí naši. Všechny vás známe, protože my jsme tady taky vždy byli.

 

Věděli jsme, kdo bude sedět na těchto židlích a znali jsme potenciál těch, kteří budou číst tuto zprávu – to všechno dříve, než k tomu došlo. Toto není o předpovídání budoucnosti, je to pouze o potenciálu. Znovu opakujeme, že všechny posvátné knihy na planetě, nejdůležitější texty v historii, které mají duchovní význam, byly napsány a vysloveny lidskými bytostmi. Žádná z nich nebyla napsána Bohem. Všechny byly napsány lidmi. Napsali je s určitým záměrem, vlastníma rukama, komunikujíce s přáteli v různých městech, někteří ve věznicích, někteří zahlceni negativními okolnostmi. Všichni vyjadřovali radost ve svém srdci, protože našli cosi výjimečného. Toto jsou posvátné texty, všechny byly napsány lidmi. Právě teď, na tomto místě, předkládáme ještě víc moudrosti a jednoty se jménem budovy a chrámu, které vytvořili (Delfská univerzita Chrámu Moudrosti).

 

Přišel jsem před dvaceti lety, channelován lidskou bytostí, která teď sedí na této židli. Byl jsem tady sice ještě dříve, než se Země stala Zemí, ale začít s vámi komunikovat mi bylo dovoleno až na počátku posunu. Ta zpráva je nepřetržitá, pokračující, nikdy není protichůdná či přerušená. Všechny mé zprávy spolu souvisí a nikdy mezi sebou nesoutěží. Od začátku je jejich poselstvím současná doba posunu, který probíhá právě teď, když čtete tato slova.

 

Lidé z dávných věků to znali…

 

Budu mluvit o duchovnu ve všeobecné rovině. Lidé z dávných věků díky své intuici střežili „tajemství Ducha“, která teď nazýváte New Age (Nový věk). Na těchto věcech ovšem není nic nového, jsou staré jako lidstvo samo. Lidé z dávných věků neměli ve své víře žádné tajemství, nepotřebovali jej. Nic s nimi nesoupeřilo a oni otevřeně uznávali existenci energie planety zvané Gaia a to, že tato energie s nimi úzce spolupracuje. Živí je, šatí je, dává jim moudrost. Lidé oslavovali narození svých dětí obklopeni energií Země. Z mnoha důvodů, včetně přesvědčení, že jejich děti jsou jejich vlastními předky, dávali svým dětem jména svých předků. Kruh života zvaný reinkarnace byl přijímán jako realita. K tomuto poznání intuitivně dospěla všechna společenstva na planetě, i když se nemohla žádným způsobem vzájemně kontaktovat či vědět, že nějaké jiné společenstvo vůbec existuje.

A vy vyhlašujete tato pradávná přesvědčení za část vašeho Nového věku (New Age).

 

V průběhu historie tato přesvědčení dozrávala, až se energie na planetě vyvinula na tolik, že se začali objevovat Mistři. Mistři přišli ukázat lidstvu, jak lze využít tyto intuitivní atributy na provedení změn na planetě. Mistři učili mistrovství, ale lidé je chtěli pouze uctívat. Mistři přicházeli, jeden za druhým, a jeden za druhým byli lidstvem odstraňováni. Toto mučednictví vytvořilo nový systém, ve kterém se proroci uctívali. Systém víry se začal měnit, dávné znalosti musely opustit světlo světa a ukrýt se ve stínech. Takže to, o čem mluvíme, není ve skutečnosti metafyzika či New Age. Je to základní intuitivní duchovno. Je to něco, co dávní lidé věděli a teď jsou tyto informace skryté a muselo se z nich stát „tajemství“.

 

Tajemství začalo – zachování dávné pravdy

 

Rád bych Vás metaforicky vzal sebou na jedno místo. Je to skutečné místo a jedná se o skutečné události, které se historicky udály. Nejsou příliš časově vzdáleny, došlo k nim před méně než třemi sty lety. Vezmu vás s sebou do místnosti plné starých vzdělaných mužů. Někteří z nich byli vládní hodnostáři, někteří soudci, jeden dokonce biskup. Jejich setkání bylo tajné. Seděli v kruhu na důležitém setkání, které nelze označit názvem či místem setkání. Na tomto setkání se dohodlo, že budou pokračovat v utajování různými způsoby za použití společenských organizací jako zástěrky. Toto byl moment, odkdy bylo intuitivní duchovní myšlení považováno za ďábelské, odkdy byla základní lidská přirozenost považována za něco temného a dary Ducha za ďáblovou práci. Museli udělat něco, aby ochránili prosté pravdy Boha, které lidstvo znalo celé věky, a teď začaly být v ohrožení. Vznikalo „moderní náboženství“, které učilo lidi, že se rodí pošpinění a nehodní a že proroci mají v rukou klíče ke všemu, proto by měli být následováni a uctíváni dokonce i po své smrti. Duchovno bylo změněno na soubor pravidel, který byl roztříštěný a neosobní. Lidé začali psát 3D pravidla

o tom, jak „následovat a uctívat“ a shromažďovali moc z toho vyplývající. Lidstvo bylo na počátku duchovní zkázy, která byla naplněna mýty, utrpením, smrtí, válkami a nenávistí, a to vše ve jménu Božím.

 

První věc, kterou tito staří pánové odstranili, byly Křišťálové dráhy (Crystallines), které vnímali jako „nástroje energie“. Rozestavili tyto kameny (krystaly) ve svém kruhu do velice zajímavého tvaru, dnes známého jako dvojitý tetrahedron (čtyřstěn, tvar merkaby), který byl pro ně posvátným. Stáli před krystaly a začali zpívat. Zpívali beze slov, věděli, že Lidský hlas vytváří energii posvátnosti. Vnímali sebe sama jako Boha a naplnili místnost tóny, aby očistili právě vytvořené. Zapálili spousty svící, ale nikoliv proto, aby zvýšili posvátnost tohoto úkonu, ale proto, že neměli elektřinu (Kronův humor). Je to zvláštní, protože to děláte dodnes jak semínko vzpomínky na dobu, kdy pravda byla ukryta.

 

Rozhodnutí, ke kterým došlo v dané místnosti, se stala zárodky posvátných organizací, které pracovaly na Zemi desetiletí či dokonce staletí. Některé z nich se mohly rozvíjet, ale byly nepochopené, další zanikly a změnily se na jiné organizace, když se jejich členové stali nenasytnými. Někteří chtěli využívat tajemství pro moc. Někteří z nich se nazývali „Osvícenci“, ale nebyli osvícenými. Jiní skrývali tajemství a udržovali čistotu toho, co jim bylo předáno.

 

Jedna z těchto organizací je součástí vaší společnosti i v současnosti – organizace, kterou nazýváte Svobodní zednáři. Pokud by vám mohli prozradit tajemství, která dnes znají, řekli by vám tito muži, že klíčovou informaci je skutečnost, že každý z nich má ve svém nitru proroka, zvaného Bůh a zdroj vší moudrosti, léčení a energie na planetě pochází zevnitř. To je koncept! To je to, co dnes studujete a nazýváte to New Age. To se vyučuje v této budově. Kruh se uzavírá.

 

Věda je změna – logika to tak vyžaduje

 

Dovolte mi hovořit o původu duchovna, protože posun, jejž zažíváte, je počátkem odhalení starých pravd. Důkazem je, že bašta logického myšlení se začíná rozpadat, protože empirická věda (věda založená na zkušenostech), začíná potvrzovat existenci „inteligentní energie“ jako pilíře možného stvoření a evoluce.

 

V celé vaší „moderní době“ nebylo pro Boha ve vědě místo. Avšak náhle, v poslední generaci, ti, kteří studují čísla pravděpodobnosti a paradigmata stvoření objevují logiku, která je „proti vší pravděpodobnosti“. Navzdory všem předpokladům se jeví, že Vesmír se vyvinul způsobem, který může vytvořit pouze inteligentní síla. Tento koncept „inteligentní síly“ je kontroverzní. Předpokládá totiž existenci nějakého typu vyššího vědomí. Navzdory všem argumentům věda nedokáže popřít, že tato možnost existuje a tomuto faktu musí vědci čelit. Nemohlo k tomu dojít náhodně.

 

Gaia začíná mít špatnou pověst! Pro teorii, že by Zem mohla mít vědomí, která je teď na stole před vědeckou komunitou, se stává velmi kontroverzní. Proč? Protože při odhalování historie Země se objevuje skutečnost, že existuje „plán“ života, systém nenahodilých událostí, inteligence, jež je nakloněná životu, která jej zlepšuje a kultivuje.

 

Právě teď se vědci uvnitř obou názorových skupin sjednocují. Skutečně existuje energie evoluce života nazývaná Gaia, která sebe sama udržuje a ochraňuje a zároveň udržuje v rovnováze život na Zemi? Nebo je postup, který Země vyvinula, úplně náhodný? Co je dokázáno tím, že život zničil sebe sama v předchozích tisíciletích sedmkrát? Skutečně tomu tak je! Proto existují ti, kteří tvrdí, že „život je sebedestruktivní“ a pokaždé, když se na planetě vyvine, nakonec sebe sama zničí. Jiní naopak tvrdí, že začátky a konce životních cyklů vypovídají o tom, že se Gaia snaží vytvořit život stále lepší.

 

Existuje jeden pozoruhodný konkrétní atribut, který stojí „proti všem pravděpodobným možnostem“, který je vědci pozorován a který ukazuje, že existence Gaii není náhodná. Když budete pozorovat celkový souhrn, který se pomalu objevuje, uvidíte, že energie planety zvaná Gaia se učí ze začátků a konců každého životního cyklu. Jednou z hlavních destrukčních sil na planetě byl nadbytek životních forem závislých na kyslíku, které všechny najednou spotřebovávaly kyslík z atmosféry. Pak pochopitelně život zanikl, protože všechen kyslík byl spotřebován. Zajímavé je, k čemu došlo posléze. Další vývoj rozvoje života v sobě obsahoval úplně nový proces nazývaný fotosyntéza. Gaia vytvořila systém,ve kterém rostliny na planetě produkují právě ten kyslík, který život potřebuje. „Potrava“, kterou život potřebuje, je rostlinami vylučovaná jako odpad. A tak se zrodil první přirozený symbiotický vztah, který,

i když vypadá náhodně, byl dalším inteligentním procesem, který Gaia vytvořila úplně v rozporu s možnostmi pravděpodobnosti. Sledujíce dlouhé období je zřejmé, že život nezničil sebe sama náhodně. Místo toho se učil z předešlých chyb a vytvářel korekce potřebné k zachování života. Gaia byla živá a zdravá a pomalu chystala scénu pro lidstvo.

 

Další etapa – lidské vědomí

 

Proč hovořím o tom všem jako o původu duchovna? Protože zde sedíte vy, Lidské bytosti. Vy jste produktem toho všeho a Gaia vám neustále poskytuje vše spolu se změnami, které potřebujete. To, k čemu teď na planetě dochází, je posun vědomí. Je to další krok ve scénáři evoluce života. Život nezničí sebe sama, protože to není jeho osudem. Namísto toho můžete vidět pracovat samotnou esenci Gaii. Proto můžete říct, že Lidské vědomí a Zem jsou sladěny a budete mít pravdu. Prvně v historii lidstva jste se dostali do bodu, ve kterém není jasné, kde končí jedno a začíná druhé. To potvrzuje i pozorování Mayů v rámci jejich studií

a duchovního kalendáře. Jste sladění se Zemí a jejím vědomím, které nazýváte krystalové dráhy (crystalline) [vzpomínka na akášické záznamy], které vibruje společně s vašimi myšlenkami, a to nikoliv pouze v Jeskyni stvoření; vaše myšlenky proudí přímo do mřížky Krystalových drah planety.

 

Mayové hovoří o tomto čase v souvislosti s Galaktickým zarovnáním (energie roku 2012) jako o cyklu Žlutého slunce. Předpověděli tento cyklus Gaii a ve svých textech sdělili, že toto období by mělo v historii mít nejvyšší vibrace, jaké kdy byly přístupné Lidskému vědomí na planetě. Tyto informace stále ještě nevyučují na těch místech, kde jsou vyryté do kamene

(v Mexiku), protože jsou potlačovány starými silami! Jsou však tam a každý si je může přečíst a nejsou to informace o zkáze a beznaději!

 

Změnil se Bůh?

 

Změnil se základní duchovní systém a je mnoho těch, kteří nechtějí tuto změnu. Karma je starý systém života a smrti, zrodu a rozvoje života, který přináší energie a synchronicity vznikající proto, aby umožnily složit skládačku. Jedna osoba by mohla přežít svůj život a oni by se mohli vrátit zpět a mohli by nést ve své DNA energii, které nemohli naposledy dosáhnout. Někdy nesou ve své DNA to, čeho dosáhli… a dělají vše proto, aby to napravili. Karma byla hnací sílou skrytou za tím, čím se stala osobnost Lidské bytosti, za tím, co chtěli, čeho se báli, v co doufali a po čem toužili. Karma obsahovala to všechno.

 

Toto všechno se za posledních dvacet let změnilo. Byli tací, kteří se věnovali metafyzice

a velmi dlouho odmítali, že by k nějaké změně došlo. Řekli by vám: „Bůh je stejný - včera, dnes a napořád“. Měli by pravdu! Boží láska je neměnná a podstata „Boží osobnosti“ je věčná. To je jejich argument, když říkají, že v souvislosti s Bohem nemůže dojít k žádné změně či posunu. Proti tomuto faktu neexistuje žádný argument. Argumentem však je, že změna nastala ve vztahu Lidské bytosti k Bohu, ke Gaii, k Akášickým záznamům a všemu, co představuje tento systém. V této oblasti a ve vztahu k Bohu a Gaie nastaly změny, vědomí se začíná posouvat k stupni, kdy Lidé mohou přijít na planetu a říct: „Karma je něco, s čím jsem skončil – je hotová.“ Potom se každý člověk s tímto zjevením může posunout od Akášické cesty vytvořené věcmi, které přišel napravit, které tak silně pociťoval, které chtěli jeho rodiče a o kterých si myslel, že je chce taky, pokud si neuvědomil, že se jedná o neužitečné energie, které jej obklopují pouze z karmických důvodů. Může očistit všechny karmické štíty energie a přesunout se na místo, kde dosáhne mistrovství ve vytváření své vlastní reality a kde nebude posouván a tlačen k něčemu prastarému v sobě, co vnímá jako staré a někdy to dokonce ani nepoznává.

 

V této místnosti je více než třicet z vás, kteří to udělali. Odsunuli jste do minulosti energii, se kterou jste sem přišli a v tomto procesu jste se učili a pořádně se zapotili. Tento proces obsahoval nepříjemné části vás samých, které musely vyjít na povrch, o kterých jste věděli, že nejsou vhodné, ale které jste dokázali kontrolovat. Toto je počátek Lidských spolu-tvořivých energií, které tady a teď oslavujeme. Toto je Chrám moudrosti, tyto věci jste se již naučili.

 

 

 

Co vám řeknou futurologové

 

Jaká by byla nejmoudřejší věc, která by mohla být právě teď sdělena? Řeknu vám, co to je – Lidské bytosti vládnou této planetě! Prostřednictvím svého vědomí ovládají úroveň vibrací toho, co se stane. Prostřednictvím svého vědomí ovládají fraktály času, ve kterých se tvořila energie toho, co se bude dít v budoucnosti (opakující se cyklus sebedestrukce). Od „expertů“ uslyšíte, že následující dva roky budou plné hororů. Uslyšíte, že vaše ekonomika bude upadat až se úplně zhroutí. Uslyšíte, že Gaia, Země, vychrlí plyn, který zahalí planetu a udusí lidstvo (metan). Uslyšíte, že nové nemoci jsou součástí konspirace temných sil s cílem zaplnit planetu epidemiemi. Všechno toto uslyšíte, protože je to součástí potenciálu vašich životů. Jinak řečeno, je to vskutku součást potenciálu reality.

 

Teď však, Lidská bytosti, aby to bylo jasné, uslyšíš to ode mne. Tyto hrůzné události nemusí nastat! Protože se snaží prosazovat energie starého cyklu, je tady strach, konspirace a katastrofické předpovědi. Je dost těch z vás, kteří dokážete změnit směřování energie proudících z vašeho vědomí k Zemi, která se začíná posouvat cestou, kterou jste zvolili, místo aby sledovala časový fraktál. Povedete ji cestou, kterou si zvolíte, namísto sledování těch, kteří předpovídají zkázu. Hovoříme o tom i proto, že toto je potenciál, který zde vždy byl. Tento potenciál je nejsilnější a takovým zůstane. Nemusíte se nijak zvlášť snažit, protože vaší prací je jenom udržování vašeho světla. Vše, co musíte udělat, je stále nést vaše světlo

a dosáhnete toho. Vskutku zahájíte nový časový úsek, který bude naplněn vaší novou energií.

 

Předpověděli jsme, že z nestabilních krajin se stanou stabilní, diktátoři budou svrženi a ekonomické události, od kterých byste to nikdy nečekali, se napraví. Je těžké tomu všemu věřit, protože tyto události jsou pozitivní a vy se právě teď nacházíte uprostřed jedné z nich – reorganizace toho, jak fungují ve vaší kultuře peníze, jak je reagováno na odpovědnost

a nutnost odstranit chamtivost. Nevypadá to ani trochu pozitivně. Je to složité. Vyvolává to strach. Je to znepokojující. Kolik z vás to přijme a bude oslavovat ořezávání stromu ekonomiky? „Děkujeme ti, Bože, za to, že tento strom stále přežívá, protože odřezané části nám již nijak neslouží.“ Mohli byste říct: „Děkujeme ti, Bože, že svobodné podnikání, které činí tuto krajinu (USA) tak výjimečnou, přežívá, protože tak máme možnost změnit způsob, kterým funguje. Děkujeme ti, Bože, za to, že se historie nemusí opakovat a lidstvo nevyhyne,i když si to mnozí myslí.“ O této vaší síle vám Duch právě teď podává informace prostřednictvím mnoha kanálů. Tím se teď systém stává. Teď tomu velíte vy. Podívejte se rovněž na další události, o kterých jsem hovořil. Podívejte se na obrovské změny, které probíhají na Středním východě.

 

Galaktické zarovnání je součástí posunu

 

Vesmír taky hraje svou roli. Zarovnání má svůj důvod a to, o čem jsme mluvili asi před dvaceti lety, je tady. Je tady včas a je to pouze vteřinu poté, co lidé přišli na tuto planetu. Galaktické zarovnání (energie roku 2012) přišlo ve správném čase, v čase jedné z nejvyšších koncentrací vysokých energií na planetě, jaké tu kdy byly. Přišlo v čase vysokého vědomí. Co s tím uděláte? Máte k dispozici všechny nástroje. Pokud věříte v synchronicitu a náhodu, řeknu vám, že sedíte v Chrámu moudrosti vybudovaném pro posun (mluví k publiku v místnosti) dříve, než tento posun nastal, obsluhován těmi z vás, kteří ví, proč existuje. Dnes existuje, aby bylo možno pokračovat v učení, které začalo již před posunem. Lze říct, že to bylo dokonale načasováno. Sedíte zde na místě, jež vás slaďuje s důvodem, proč tady sedíte. Sedíte zde na místě, které vás spojuje se zprávou od Kryona. Vidíte, jak to bylo zorganizováno a zařízeno? V tom systému musely být nějaké vědomosti, intuice a inteligence. Muselo dojít ke skutečnému channelingu. A vskutku k němu došlo. Není důkazem toho i fakt, že sedíte na místě, kde jste právě teď měli sedět?

 

Dokonce i zarovnání planet a hvězd v tomto konkrétním okamžiku je výsledkem práce energie za posledních 36 let, která umožňuje planetě začít pokojný vývoj, O tom je tato energie. Je tím, co jsme vždy viděli. Je tím, co vesmír pro vás dělá – spolupracuje

a zdokonaluje Lidskou zkušenost.

 

Spojení s DNA

 

Vaše biologie se posouvá. Existují vědci, kteří se snaží zkoumáním některých lidských mozků zjistit, co činilo jejich majitele geniálními. Zda je mozek léčitele nebo mozek člověka, který dokáže svou vůlí ohýbat lžičky, nebo lidí s dalšími neobvyklými schopnostmi, jiný. Ale v mozku neobjeví žádný rozdíl. Protože chemie 3D prostředí je statická. Je podřízená zbývající části DNA, která řídí kvantovost Člověka. To znamená, že 90% kvantové DNA reaguje na vědomí a dotyk Gaie. Toto změní planetu. Na tomto pracujete – odtud pochází léčení, odtud pochází channelingy. To se vás snažili naučit mistři, ale nedokázali to.

 

Kvantová část vaší DNA je těch 90% vaší DNA, kterou vědci považují za zbytečnou, protože v ní nedokáží nalézt kód nebo systém nebo chemický „podpis“. Všechno to jednoduše pracuje s vaší 3D chemií, bílkoviny jsou kódovanými částmi DNA, které řídí všechny vaše geny. Je to všechno o vesmírné energii, která vytváří magnetizmus a přináší soubor instrukcí pro nové lidstvo přímo do 90% vaší DNA. Sděluji, že žádný vědec nedokáže zjistit, proč se lidé mění.

Chemie DNA bude beze změny, změní se pouze náhodně uspořádaný „odpad“. To však ve 3D nelze vidět. Navzdory tomu vědci brzy zjistí, že ta tři procenta jsou „motorem“ vašeho 3D těla a 90% je kvantový soubor instrukcí, které určují motoru, co má dělat. Před sebou budou mít hotové puzzle, ale nepřipustí, že jde o zásadní faktor. O tom vám řeknu víc příště.

 

Závěrečný atribut

 

Dovolte mi přiblížit vám poslední atribut, moje drahé Lidské bytosti. Je nový a přitom není nový. Před více než 2 000 lety se na planetě něco začalo měnit. Po celou historii dávní lidé nahlíželi na esoterické systémy pouze jako na systémy. Všechno, co viděli, bylo jako… duchovní systém. Využívali a oslavovali systém, nikdy si nevzali více, než dokázali vrátit. Viděli vyváženost přírody a oslavovali ji. Jistým způsobem to bylo jejich náboženství, ale namísto toho, aby systém nevyhnutně uctívali, používali jej. Neobklopovala je žádná energie, která by pro ně nepracovala. Báli se toho a naučili se to respektovat. Věděli o Bohu, který je vevnitř, o tom, že všichni jsou propojeni, ale nic nevnímali osobně. Věděli o koloběhu života, ale používali jej k tomu, aby dával smysl jejich běžným záležitostem.

 

Pak začali na tuto planetu přicházet Mistři a poskytovat vám informace. Pokud si je vyslechnete, uvědomíte si, o čem mluvili. Řekli vám, že máte schopnost se sami vyléčit. Máte schopnost otevřít si dveře a nalézt něco dalšího, co jste neočekávali. Mluvili o něčem, co doposud nikdy nebylo řečeno – o lásce a soucitu jako o nástrojích systému. To byl vývoj, neočekávaný vývoj. Země byla také připravena naslouchat, ale Mistři za to nebyli oceněni.

Na východě i na západě byli mistři odstraněni a zbyly pouze jejich zkušenosti a slova vložená do doktrín a procesů, které je ve skutečnosti vůbec nepředstavovaly.

 

Existují tací, kteří v rámci staré metafyziky tvrdí, že v systému není prostor pro emoce, kteří tvrdí, že emoce stojí v cestě systému, kteří omezují vše pouze na způsob, jak duchovno pracuje s člověkem a jak člověk pracuje s duchovnem a nevěnují žádnou pozornost Boží lásce. Toto se však již změnilo. Posledních dvacet let jsem tady, předávám vám informace

o tom, že stvořitel existuje, že je vaší rodinou… chybějící částí. Stvořitel, kterého lidé hledají, nechce být uctíván, ale milován jako člen vaší rodiny. Tato chybějící část, kterou jste hledali, má obličej, má srdce a vy jej vidíte každý den v zrcadle. Boží láska je skutečná. Soucit s lidstvem prostřednictvím všech životních forem je pojítkem, které dlouho chybělo. Je to evoluční idea a prvek, který přesahuje systém. Je to kvantum, nedá se empiricky změřit. Nemá formu ani místo. Nelze jej „nalistovat“ a „intelektualizovat“. Proto se nachází mimo vše, co systém obsahuje.

 

Od toho dne, kdy jsem přišel, říkám: „Umyji vaše nohy láskou Boha, slzami, jež jsme prolili, protože jsme byli uchváceni možností sedět lidstvu u nohou.“ Dnes jste nás pozvali na místo, které bylo pro toto zbudováno! Moudrost dne říká, že Bůh existuje, je moudrý a milující a je uvnitř vás. Pokud to přijměte, zjistíte, že jste rodina, pokud to přijmete, zjistíte, že toto je síla, o které jsme hovořili po celou dobu.

 

Toto je rodová linie duchovna na planetě. To, že jste znovu objevili pravdu o dávných lidech, že objevená tajemství jsou jádrem informací známých lidstvu od samého počátku. Posun proto má být nazývaný dobou získávání toho, co bylo vždy pravdivé a bylo vždy vaše. Vaše Akáša by se tím měla rozeznít potvrzujíc pravdivost a správnost vašeho vnitřního mistrovství a fakt, že vy vedete planetu.

 

Na této planetě se nachází geologické uskupení, které si pamatuje toto poselství (struktury krystalových drah). Bude oznamovat pravdu, pokud bude existovat. Zde bude učení soustředěno na skutečnost, že vše je řízeno Lidskou bytostí a síla, která vše obklopuje, je Boží láska. Spojte je dohromady, drazí, a budete nezastavitelní, vytvoříte na této planetě mír

a pomalu uvidíte, jak se vše mění v rozumné spolužití Lidských bytostí, které nemají důvod mezi sebou bojovat pro vzájemnou nenávist či konflikt zájmů. Vyspělé vědomí se vyvine, až se vůdcovství přidá ke zbytku vůdcovství a nebude je izolovat, vědomí, které říká, že chce pokojné místo pro své děti.

 

Neexistuje nikdo zde v této místnosti, ani mezi těmi, kteří poslouchají nebo čtou, kdo by s tím nesouhlasil. Tak vyjděte ven a vytvořte to! Vyjděte odsud s vědomím, že jste naplněni silou tohoto posunu a důvodem, proč se věci dějí tímto způsobem, je skutečnost, že došlo k významné změně v Lidech – změně, o které víme, že může přijít, pokud si ji vyberete. A vy si ji vyberete.

 

Hovořím o těchto věcech jako Kryon, milovník lidstva. Co s tím uděláte? Byla to pro vás milá zpráva nebo to bylo něco víc? Někteří z vás odsud odejdou a budou mít kousek mne. Je to kousek mne, který je vámi. V kvantovém stavu naplňuji srdce těch, kteří si přejí být naplněni láskou Boha v tomto okamžiku, se semínky léčení v tomto okamžiku, zjevením toho, co jste schopni pro sebe udělat, v tomto okamžiku. Dovolte mi zasadit tato semínka a když budete odcházet z tohoto místa nebo vstávat ze židle, na níž jste seděli při čtení této zprávy, stane se mnohé z toho, oč jste žádali.

 

A pro některé z vás je to důvod, proč jste přišli.

 

A tak to je

 

KRYON

 

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Danuša (https://www.vzostup.sk/). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Eva Z. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.