Kuthumi Agrippa - Aktivace 12:12 Vesmírná oslava slunovratu

08.03.2011 16:00

Přátelé,

dnes zasílám zvláště významné poselství. Poselství, které předal, v sobotu 11.12. 2010 Mistr Kuthumi-Agrippa prostřednictvím Michelle Eloff u příležitosti energetické brány 12:12 a zimního slunovratu. 
Toto poselství bylo primárně určené, jako i mnoho jiných,  jen a pouze, členům týmu Lightweawer. Ovšem, v tomto případě, byl poté audio záznam channelingu přístupný po dobu 24 hodin i dalším zájemcům. V té době se nám ho podařilo získat a posléze i přeložit, resp. to přeložila Zuzka, po chvilkách, jak to jen bylo možné.
Doporučuji vymezit si k přečtení dostatečný čas vč. nějaké rezervy, jelikož jde o sdělení "hutné" a obsahující i nové,obohacující, transformační a osvobozující energie a je vhodné je nechat volně vplouvat do Bytí. Což chce trochu čas.
Veškeré energie obsažené v poselství jsou kódované tak, že plně působí v době, kdy jej čteme, a mohou být přijaté každým, kdo s tím vysloví souhlas, což jsou skutečnosti, které Mistr Kuthumi-Agrippa v poselství zdůraznil.
A možná, záleží na každém, by mohlo být vhodné, si připomenout předcházející poselství, kde některá témata byla společná s tím, co se v tomto poselství zmiňuje, objevuje., tj., chronologicky :

Marie Magdalena a Mistr Kuthumi - Škola Smaragdových Mystérií, 11-09
22-2 Prolomení Peněžní matrice - Mistr Kuthumi-Agrippa
4-4 Slavnost Smaragdového paprsku - Mistr Kuthumi-Agrippa
6-6, Cesta Kvantového vědomí - Mistr Kuthumi-Agrippa
Aktivace energií 10-10-10, Mistr Kuthumi-Agrippa
(komplet naleznete na https://channeling.wbs.cz/Michelle-Eloff-.html - pozn. MK)

Příjemné a užitečné "načtení"


Láďa Mlčák

 

Aktivace 12:12 - Vesmírná oslava slunovratu

Přijala Michelle Eloff, v sobotu, 11.12.2010

 

Já jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím k vám na paprscích Lásky a Moudrosti, abych pozdravil každého z vás a dal vám požehnání v podobě vyrovnanosti, oživení, radosti a pravdy. Zdravím vás, Milovaní.

 

Scházíme se dnes s vámi s velikou radostí a potěšením v našich srdcích. Každého z vás bereme do bezpečí srdce Krista a rukou Božích.

 

Drahocenní, tato oslava je pro vás voláním na hlubší úrovni. Mnozí z vás, kdo již naše učení následujete, od nás často slyšíte, že jste povoláváni na hlubší úrovni, že procházíte uzdravením na hlubší úrovni. A někteří z vás si mohou říkat: proboha, Kuthumi-Agrippo, o kolik hlouběji můžeme ještě zajít? Drahocenní, je ještě mnoho dalších úrovní, kterými lze proniknout. A vy, kdo jste si zvolili cestu Opravdových a působíte jako extrémní pracovník Světla, jste si uvědomili, že člověk ani nemůže vědomě proniknout zcela do hloubky. To znamená, že ani nevíte, jak hluboko lze zajít, než se skutečně ponoříte do určitých sfér svého nevědomí.

 

Oslava 12-12 je vesmírná oslava mnohých Duší, mnohých bytostí Světla, které se scházejí, aby oslavily uplynulý rok. V tomto roce jste již zažili to, co nyní budete integrovat. A každý aspekt vašeho bytí, který prošel očistou, se k vám nyní obrací, abyste měli možnost poznat své nově vycházející světlo. Během nadcházejících deseti let toho ještě mnoho objevíte. V tomto období jste důkladně sledováni ze strany vyšších aspektů vaší Duše a vaší Duchovní podstaty, abyste porozuměli, že při ponoření se sám do sebe může člověk očekávat jediné – větší sebeuvědomění. Toto vám říkám, protože si zatím stále neuvědomujete, co všechno je možné a čeho budete schopni, až se do těchto hloubek ponoříte.

 

V uplynulých pěti letech jsme shromažďovali pracovníky Světla, kteří se připravovali na chvíli, kdy si obléknou svůj Mistrovský plášť. Tento plášť vás nemá zahalit, ale ochránit vás. Jemně vás přikrývá a díky němu pak poznáváte, že životní proces je jako odvíjející se cesta.

 

Jedním z důvodů, proč bylo mnohým sděleno, že nemohou nahlédnout do budoucna, je jednoduše to, že lidský rozum a intelekt potlačují schopnost vidět za hranice toho, co sám rozum vytváří. Za hranicemi toho, co dosud lidský rozum vytvořil, existuje bezpočet dalších dimenzí. A jelikož je lidská mysl uvězněna v neměnné struktuře společnosti, která je chybně tvořena bezcitnými a chamtivými činy, není pro většinu této společnosti možné splynout s bohatstvím, které se nachází mimo sféru člověkem vyvinuté mysli. Nyní je však čas, abyste se odvážili do světů, které leží mimo tyto výtvory, a my vám v tom budeme pomáhat.

 

Během nadcházejících deseti let budete na vaší Planetě svědky mnoha změn. To proto, že začíná doba Velkého Probuzení, Výzvy, která zní hluboko ve vás a povzbuzuje vás, abyste se povznesli nad to, co vás v minulosti omezovalo a ochromilo. V této době musí být vědomí oběti úplně vymazáno, aby na jeho místo mohlo nastoupit vědomí vítězství. Rád bych dodal, že vám skrze nás bylo poskytnuto nekonečné množství informací, které vám pomohou povznést se nad pozemský svět a přeměnit svou bolest a utrpení, smutek a cynismus na jiné myšlenky, na jiné pojetí života.

 

Kvantová fyzika nás učí, že ten, kdo provádí experiment, také svým očekáváním ovlivňuje jeho výsledek. Nazvěte tímto experimentem svůj život. Pohlížíte teď na něj ze zcela jiného úhlu a máte příležitost uskutečnit věci, kterých jste v minulosti nebyli schopni. Jste povoláváni, abyste připravili novou půdu, neboť procházíte důležitým okamžikem při obnově forem pravdy, kterými se lidstvo za starých časů řídilo a vzdávalo tím úctu pravdě a opravdovosti. To vše zůstalo skryto v dobách, kdy svět uchopili do své moci jedinci z Matrixu Iluminátů. A vy to teď můžete změnit. Již dříve jsem vám řekl, že již nemůžete čekat na někoho, kdo přijde změnit svět. Protože to byste pak čekali sami na sebe, až se probudíte. Jste to vy. A opakuji: TO PRÁVĚ VY JSTE ZDE NA ZEMI, ABYSTE JI ZMĚNILI.

 

My, nanebevzatí Mistři, jsme kráčeli po stejných stezkách, po kterých kráčíte vy. Nahlíželi jsme do světů, které leží mimo výtvor lidské mysli. Tyto světy jsme viděli, cítili, ochutnali a zažili. A nyní vám sloužíme, podporujeme vás a vedeme vás, abyste mohli získat napojení na stejnou úroveň vyšší inteligence. Od vás se očekává pouze zdravá dávka důvěry ve vlastní schopnost připravit půdu pro nástup nového světa.

 

Otřesy Matrixu Iluminátů jsou nyní v plné síle. Vy sami jste přímými svědky těchto změn. Žádám vás přesto, abyste zůstali klidní a rozšířili svou mysl do sfér, kterých jste se zatím dříve nedotkli. Může tedy pro vás být obtížné si představit, jak moc máte svou mysl rozšířit. Avšak v tuto chvíli nemusíte usilovat o nic jiného, než že vetknete své mysli záměr, aby překročila zábrany, a že se poddáte vyšší inteligenci Božských Stvořitelů Života a těch, kdo ztělesňují Světelné Kódy, které vás po vaší cestě vedou.

 

Vaše cesta je otisk, vytvořený ve chvíli, kdy jste se rozhodli navrátit zpět na Zem. V okamžiku, kdy jste se poprvé nadechli, byl tento otisk zanesen do Akášického záznamu Matky Země. Ve smyslu vašeho spojení s Matkou Zemí byl tedy váš osud zpečetěn. V tu samou chvíli bylo zpečetěno i vaše poslání – a žádám vás nyní, abyste otevřeli svá srdce a dovolili těmto kódům, oživujícím váš otisk, propojit se znovu s vaší srdeční čakrou. A představte si milióny drobných světelných částeček, jak ožívají ve vašem srdci a tvoří část posvátné sítě uvnitř vás.

 

Já, Kuthumi-Agrippa, král Slunečních Archandělů, k vám přicházím a nabízím vám klíč k vyšším dimenzím, ke světům Zlatého Vědomí. Světům Zlatého Vědomí já sám vládnu a má liga Slunečních Archandělů nad vámi bdí, aby byl každý záměr vyslaný do sféry Zlatého Vědomí vyslyšen, zhodnocen a proveden v souladu s nejvyšší vůlí vaší Duše a s Božskou podstatou vašeho Poslání.

 

Já, Kuthumi-Agrippa, před vámi stojím a přináším Posvátný Disk Zlatých Chrámů, který bude s vaším svolením umístěn do vašich srdcí; toto však mohu provést jen pokud jste se rozhodli vstoupit do světů za hranicemi paradigmatu lidské mysli, vplout do těchto neznámých končin, objevovat nová území a odhalovat nové stránky sebe samých, které jste ještě nepoznali. Pokud je tedy vaše odpověď kladná, nabízím vám tento disk a vkládám jej do vaší srdeční čakry, kde se propojí s Posvátnými Kódy vašeho otisku a tím i s vaším Posláním. Tento disk nese vibrující zvuky posvátné energie. Tyto zvuky jsou klíči k informacím, které odemknou dveře vedoucí do sfér skryté moudrosti a Kódů Světla, které v sobě nesete. Toto bude provedeno podle vašeho Božského načasování. Avšak se všemi vámi, kdo řekli své ano, se nyní scházíme a vítáme vaše Duše v Centrálním Chrámu Zlatého Chrámu, kde vám bude předáno Svaté Světlo, Svatá Znamení Synchronicity, které dávají vaší Duši svobodu a možnost spojit se s Posvátnou Podstatou Ducha a být tím oživena úplně novým způsobem.

 

Stojím nyní před vámi a podávám vám Posvátnou Nebeskou Manu, Věčnou Potravu Života, která vyživuje vaši Duši i vašeho Ducha. A zatímco vám tyto energie předávám, scházejí se okolo vás Sluneční Archandělé a vytvářejí stezky Božího Projevení, které zjednodušují cestu odkrývající pravdu o vašem původu, která je napojena na studnice moudrosti hluboko ve vaší sakrální čakře. Tyto studnice moudrosti jsou napojeny na tok vaší tvořivosti a to je jedním z důvodů, proč někteří z vás v tomto období pociťují v jistých oblastech svých životů obtíže, zejména v oblasti finanční. Jste totiž tlačeni k tomu, abyste se naladili na tento zdroj tvořivosti a umožnili zrod takových konceptů, které osvobodí vás i ostatní. Tato tvořivá energie nemusí být ve vašich očích ničím ohromným. Nenechte se tím zmást a nezavrhujte proto něco, co se nemusí zrovna teď jevit jako převratné, ale ve skutečnosti se to stane všemocnou podporou nejen ve vašem životě, ale i v životech jiných lidí.

 

Já Kuthumi-Agrippa před vámi stojím ve světle Zlatého Paprsku a povolávám vás, abyste do tohoto paprsku vstoupili se mnou. Zde vám mohu vyjevit, že Osvobozující Paprsky vás vynesou na cestu do světů, do kterých jste si přáli vstoupit po mnoho a mnoho let. Já jsem Učitel všech Učitelů a jsem připraven ukázat vám ta Posvátná Díla, která vy jste schopni zažít a vstřebat. V důsledku toho moje spolupracovnice, která přijímá toto poselství, a všichni takříkajíc kolegové, kteří pracují po jejím boku, podstoupí silné zasvěcení skrze číslo 12 v jeho čtyřnásobku, číslo 8 v jeho čtyřnásobku a číslo 4 a 1 v jejich čtyřnásobcích. Tyto energie otřesou polem nesouladné energie a projekcí vědomí oběti, vědomí chudoby, podmíněné lásky a posuzování, které dosud zabraňovaly toku energie, která přicházela k nim a tím i k vám. Využívám této příležitosti, abych vám všem objasnil a zpřístupnil to, co vám přináším skrze skupinu Lightweaver, skrze ženu přijímající mé poselství a skrze ty významné členy, kteří kolem ní tvoří posvátné symboly.

 

Řekl jsem již dříve a řeknu to znovu: jako Kuthumi-Agrippa jsem jediný, který bude skrze ni předávat své poselství ve smyslu šířeného učení. Nepleťte si, prosím, energii Kuthumi s touto novou světelnou silou, kterou ztělesňuji, tedy s Kuthumi-Agrippa. Je nezbytné, aby se tato informace uložila ve vašem vědomí. Důvodem, proč budu v této době spolupracovat pouze s touto ženou, je záměr, aby byla tato energie koncentrována skrze tok již aktivovaných posvátných Světelných Skořápek. Těchto 144 portálů energie tvoří stezky, po kterých můžete vejít do Zlatého Vědomí, neboť právě skrze tuto stezku jste i vy zasvěceni vybranými energiemi, které můžete přijmout za vlastní a pomáhat jimi ostatním.

 

Provádím vás nyní tímto zasvěcením, abych vám odhalil vyšší oktávy vašich talentů, vašeho důvtipu a šarmu, a příležitost vidět své tělo z jiného pohledu. Abyste s konečnou platností vystoupili z vědomí chudoby, oběti a podmíněné lásky, je třeba, abyste vnímali sami sebe z pohledu sfér vyššího řádu, tedy sfér Nekonečnosti Ducha. Právě toto vám pomůže se osvobodit.

 

Když zůstáváte ve svém stávajícím vědomí – a v tomto konkrétním případě tím máme na mysli vědomí jako bytí či snížení vaší energie a stálé ujišťování se, že nejste schopni či dostatečně připraveni – tyto energie, o kterých se stále ujišťujete, pak budou tvořit vaši realitu. Vaší výzvou nyní je, abyste viděli sami sebe jako součást mocné Přítomnosti JÁ JSEM. To přitom nijak nesouvisí s posilňováním vašeho nižšího ega nebo stavěním se do pozice, kde byste s nosem nahoru shlíželi na ostatní a povyšovali se nad nimi. Tím byste se velice zmýlili. Vaším Světelným Cílem je, dojít do zlomového bodu, kde bude každý z vás povolán do arény, do určité komunity, aby na základě těchto nových energií, které již budete moci využít, připravil novou půdu, o které jsme zde již hovořili.

 

Posloucháte nyní a slyšíte má slova. Možná je spíše budete v budoucnu číst, protože vám to tak bylo určeno. V tomto období života přicházíte ke zlomovému okamžiku a dostává se vám slovního ujištění, že právě tady máte být, že vaše Vyšší Já vytvořilo tuto příležitost a časovou souhru, aby vás přinutilo postoupit dále. Brány vzestupu se budou nyní otevírat rychleji. Tyto brány jsou zlomovými momenty, kdy jsou završena jednotlivá zasvěcení. Tato zasvěcení jsou procesy Sebe-Mistrovství. Pamatujte: zasvěcení sama v sobě nesou mnohá dílčí zasvěcení a pokaždé, když ovládnete jeden aspekt své cesty, dojde k vzestupu. Takové zasvěcení je pak pečetí na vašem srdci, že jste podstoupili cestu uzdravení a je vám dovoleno postoupit do nové oblasti Propojení.

 

Připusťte nyní, že jste již přijali další stupeň svého uzdravení a postoupili hlouběji do sebe samých. Vytvořte si spolu se svým strážným andělem takový záměr, že během dní, týdnů a měsíců, které před sebou máte, budete vedeni, abyste viděli Pravdu, rozpoznali svoji Jedinečnost a ztotožnili se s ní.

 

Sluneční Liga Archandělů před vámi stojí v přítomnosti Svatého, potvrzuje to, co jsem právě řekl, a připomíná vám, že tam, kam nyní směřujete, jste vždycky chtěli jít. V tuto chvíli je to přátelská připomínka, jemné pobídnutí ve směru této pravdy. Byli jste povoláni. Pojďte tedy. Až spadnou závoje starého světa, budete se dozvídat víc o tom, kam přesně mají být ve vašem životě změny namířeny. Když se budete soustředit na spolupráci se svým vnitřní vědomím, součinnost s vaším okolím se tím také zákonitě změní. Mění se všechny aspekty životní společenské struktury. Bude proto zničen každý výtvor, který by úmyslně zasahoval do schopnosti lidstva se povznést. S loďkami to houpe. Svět se mění. Matka Země právě rodí. Vy jste její porodní báby, archandělé, vy vše urychlujete. Jste předvoj a ukotvujete nový úsvit, příslib nového života. Tím vším vy jste a v různých dobách budete mít různé role. Nejdůležitější je ale to, abyste povstali a začali konat; abyste se nebáli cesty, která je před vámi. Abyste měli důvěru, že jste na správném místě a zbývá vám jen vykročit a spoléhat na Boží Načasování a na životní časovou souhru.

 

Přistupují k nám nyní Archanděl Metatron, Lord Melchizedek a Saint Germain a přinášejí s sebou dokonalé geometrické vzorce rozpouštějící toky negativních energií, které se snažily zabránit zesílení toku toho, co je předáváno skupinou Lightweaver. Tato učení jsem vám přinesl Já, Kuthumi-Agrippa, s pomocí Marie Magdalény, Lady Guinevry, Bohyně Jezabel a Saint Germaina. Mocné paprsky těchto geometrických vzorců vyzařují světlo. Tyto vzorce obsahují zvuky, které promlouvají k Božské Podstatě, která se uvnitř vás probouzí. Vyklízejí pole a uvolňují prostor, aby mohla energie proudit v pozitivním směru a v hojnosti, hojně a pozitivně. Ukazují vám, že jste na správné trase. Propojují vás se všemi Dušemi, se kterými je vám souzeno se setkat, aby byly tyto zázračné, znovu se rodící vzorce ukotveny. Zajišťují vám vaše postavení, ve kterém budete urychlovat příchod změny a ukotvovat příslib nového života.

 

Nebojte se mluvit o své pravdě. Nebojte se opustit to, co v minulosti určovalo směr vašeho života, zejména pokud cítíte, že tato určení již nesouzní s tím, kde se nyní nacházíte. Neboť tím, že opustíte to, co již není vaší součástí, procházíte transformací. Dáváte najevo odvahu vypustit ze svého života to, co pro vás kdysi bylo pravdou, ale nyní přijímáte vyšší aspekt této pravdy, tedy povznesené vědomí, které vás vede a které vás směřuje vstříc vaší pravdě.

 

Poděkujte všem, kteří s vámi byli přítomni. Poděkujte za trvalou pomoc, které se vám nadále bude dostávat a zůstaňte v klidu a ve vědomí, že tyto změny přicházejí z určitého důvodu a jsou součástí vašeho poslání. Pokud s vámi souzní světlo, které nyní cítíte, a láska, která k vám přichází, přijměte je a vše ostatní propusťte. Nechte minulost za sebou. Dovolte, aby svoboda vašeho ducha pomohla pozvednout vaše zorné pole, vaše myšlenky a pojetí života nad pozemský svět, za hranice omezujících společenských pravidel a jiných takzvaných etických norem, které vás poutaly k soustavám falešných identit.

 

Přijměte všechny stránky své schopnosti vzestupu a požádejte, aby vám toto bylo každý den projeveno dokonalým, harmonickým a zázračným způsobem. Energie, které jsem vám přinesl, vás budou obklopovat až do dne 21. prosince Kristova roku 2010. Pokud tuto energii vyslyšíte nebo přijmete ve čtené formě až později, vězte, že i vám bude dána stejná doba, abyste tyto energie vstřebali. A budete osvobozeni. Jediné, co je potřeba, je otevřená mysl, ochotné srdce, odvážná Duše a vnitřní jistota, že jste na správné cestě.

 

Já Kuthumi-Agrippa k vám vysílám svou moudrost a lásku pro vaši ochranu a podporu a vyzývám vás, abyste i nadále věřili, že vše ve vašem světě je i bude v pořádku. Jsme stále přítomni zde po vašem boku, na každém kroku vaší cesty. Nestůjte si proto v cestě sami. Umožněte nám, abychom vám pomohli, a nechte vše ostatní jít. Zhluboka se nadechněte, plně vydechněte a dovolte svému tělu odpočívat a přijímat tyto dávky Světla, které k vám budou proudit po dobu 60 minut každé tři hodiny. Jsou to uzdravení. Proto buďte trpěliví a vytrvejte. Oslavujeme s vámi, kráčíme s vámi a vytváříme Světelný Svět po vašem boku. Nyní je ten správný čas. Pojďme ve světě učinit změny. Vězte, že jste se narodili odlišní. Neboť právě lidé tak odlišní jako vy, můžou opravdovou změnu uskutečnit. A máte mé slovo, že budu s vámi.

 

JÁ JSEM Kuthumi-Agrippa, král Slunečních Archandělů, a jsem vždy přítomen. Adonai.

 

Zdroj textu a poznámka pro kopírování a šíření:

 

Tato informace může být sdílena s jinými zdroji pod striktní podmínkou, že žádná informace nebude změněna nebo vynechána nebo použita za účelem finančního zisku a bude uveden zdroj informace. Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na www.thelightweaver.org .

Z audiozáznamu živého channelingu do češtiny přeložila Zuzka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů.