Kdo je Jeshua?

16.04.2010 23:00

 

Rozhovor Pamely Kribbe, říjen 2002

nově přeložila Marie Kuchařová, duben 2010

 

Jeshuo, kdo jsi?

Jsem tím, kdo byl mezi vámi a koho jste nazvali jménem Ježíš.

Nejsem Ježíšem z vašich církevních tradic ani Ježíšem z náboženských spisů.

Jsem Jeshua-ben-Joseph, byl jsem člověkem z masa a krve.

Dosáhl jsem Kristovského vědomí před vámi, ale byl jsem v tomto podporován silami, které si v současnosti nedokážete ani představit. Můj příchod byl vesmírným rozhodnutím – dal jsem se pro toto k dispozici.
 

Nebylo to snadné. Neuspěl jsem ve své snaze předat lidem poselství nesmírné Boží lásky. Stalo se tolik nedorozumění. Přišel jsem příliš brzy, ale někdo musel přijít! Můj příchod byl jako hození kamene do obrovského rybníka. Všechny ryby uplavaly a kamen utonul v hlubinách. Jen hladina zůstala ještě dlouho zčeřená. Někdo by mohl říci, že tento druh vědomí, který jsem chtěl vyjádřit (zprostředkovat), učinil svou práci v hlubinách. Na hladině zůstaly stálé kruhy; dobře míněné, ale zavádějící interpretace rostly, aby se vzájemně setkávaly a bojovaly v mém jménu. Ti, kteří pocítili dotyk mé energie – byli pohnuti impulsem Kristovské energie – ji nedokázali skutečně přijmout do své duševní a fyzické reality.

Trvalo velmi dlouhou dobu než Kristovská energie mohla opět sestoupit na zem. Ale nyní ten čas nadešel. Vrátil jsem se a hovořím s mnoha lidmi, skrze mnoho lidí a ke všem a každému, kdo mne chce slyšet a kdo přišel, aby mi porozuměl v tichu svého srdce. Nekáži a nesoudím. Mým nejvřelejším přáním je mluvit s vámi o nesmírné a nezlomné přítomnosti Lásky, která je vám dostupná v jakékoli době.

Jsem součástí mnohem většího vědomí, rozsáhlejšího bytí. Já, Jeshua, jsem pouze ztělesněním tohoto bytí (či vědomí). Nemám příliš rád jméno Ježíš, protože bylo pokřiveno. „Ježíš“ je vlastnictvím církevních tradic a autorit. Byl přetvořen, aby se hodil zájmům církevních patriarchů po celá staletí, a to tolik, že převládající obraz Ježíše je tolik vzdálen tomu, co reprezentuji, že by mne skutečně potěšilo, kdybyste mne osvobodili od tohoto odkazu.

Jsem Jeshua, muž z masa a kostí.
Jsem tvůj přítel a bratr.
Důvěrně znám, jaké to je být lidský – v každém směru.
Jsem učitel i přítel.
Neboj se mne. Obejmi mne jako bys objal kohokoli z tvé rodiny.
Jsme rodina. 

Jeshua, Ježíš a Kristus

Kristovská energie, kterou jsem vám přišel nabídnout, pochází ze společné energie mimo svět duality. To znamená, že uznává opaky: dobro a zlo, světlo a tmu, dávání i braní, jako aspekty jedné a téže energie. Žití v realitě Kristovského vědomí znamená, že neexistuje žádný zápas. Jde o celkové přijetí reality. Tato nepřítomnost zápasu nebo vzdoru je jeho hlavní charakteristikou. Pokud Kristus (či Kristovská energie) vnímá extrémy v myšlenkách, pocitech a činech jako projevy jedné božské energie, pak nemůže existovat dualita, žádný rozpor ve způsobu, jakým „on“ (či krist ovská energie) prožívá realitu.


Uveďme zde příklady. Pokud Kristovská energie ve vás sleduje válečný konflikt mezi lidmi, její srdce pláče nad osudem zabitých, ale nesoudí. Cítí bolest a ponížení s každou ranou a její srdce je naplněno soucitem, ale neodsuzuje. Dívá se na viníky, ty se zbraní v ruce, kteří mají moc způsobit bolest a cítí nenávist a hořkost ve svém nitru - Kristovské srdce truchlí, ale nesoudí. Toto srdce obejme celý výjev s hlubokým soucitem, ale bez odsouzení, jelikož vnímá všechny tyto aspekty jako zkušenosti, kterými prošlo. Prožilo si všechny tyto role – viníka i oběť, pána i otroka a došlo k poznání, že není ani jedním z nich, ale že je v pozadí obou

Kristovská energie prošla všemi energiemi duality. Ztotožnila se s temnotou, poté se světlem, ale vždy zůstalo něco stejné. A když si uvědomila tu „stejnost“, která je v pozadí všech jejích zkušeností, její vědomí získalo nový druh jednoty: bylo „pokřtěno“. Tato pokřtěná energie byla energií, kterou jsem vám přišel nabídnout.

Kým jsem byl, je dost těžké vysvětlit. Zkusím to tak, že odliším tři „identity“: Jeshua, Ježíš a Kristus.

Já, který k vám nyní hovořím, jsem Jeshua. Byl jsem člověkem, který při svém vtělení přinesl Kristovskou energii na zem. Tato energie může být nazývána též Kristem.

Ježíš – v mé terminologii – je jméno pro člověka podobného Bohu, který byl výsledkem „vlití“ Kristovské energie do fyzické i duševní reality Jeshuy.


Tato Kristovská energie byla do Jeshuy vlita ze sfér světla, které jsou – z vašeho pohledu – umístěny ve vaší budoucnosti. Ježíš byl muž, který uskutečňoval zázraky a sděloval proroctví. Ježíš byl vyslancem Světla vtěleným do mne. Ve skutečnosti byl mým budoucím já. Ježíš byl, z mého pohledu muže-Jeshuy žijícího na zemi, mé budoucí já, které se stalo jedním s Kristovskou energií. Protože Kristus ve mně byl zřetelně přítomný a viditelný, mnoho lidí kolem mne pokládalo za proroka.

Já, Jeshua, jsem byl mužem z masa a kostí. Jedinečným a do určité míry umělým aspektem „Ježíšova – stvoření“ bylo, že jsem obdržel jeho/své Kristovské Já z budoucnosti. Nestal jsem se Kristem na základě své minulosti a minulých zkušeností. Nezískal jsem osvícení přirozeným způsobem, ale prostřednictvím zásahu z venčí, takříkajíc „nalitím“ Kristovské energie z budoucnosti. Souhlasil jsem s touto rolí ještě před začátkem svého života. Souhlasil jsem s tím, že budu „zastíněn“ Ježíšovou přítomností. Bylo to činem „služby“ a také jsem velice toužil poznat, jaké jsou mé reálné nejhlubší možnosti.

Ježíš, mé budoucí já ze sféry světla, se stal jedním nositelem Kristovské energie. Přesto ale nepředstavoval celou energii Krista zde na zemi, protože tato energie představuje více než Ježíše. On je pouze jednou její částí či buňkou.

Kristus či Kristovská energie (je to víc než energetické pole, než jednotlivec) je kolektivní energií, která má mnoho stránek nebo „buněk“, které spolupracují tak, že fungují jako jeden „organizmus“. Všechny buňky přispívají jedinečným způsobem celku a prožívají samy sebe jako individuality a zároveň jako součást celku. Některé tyto aspekty kristovské energie je možné nazývat anděly nebo archanděly. Charakteristickým znakem andělů je, že mají smysl pro individualitu stejně jako vysoký stupeň nesobeckosti, který jim umožňuje cítit jednotu s kolektivními energiemi a radostně jim sloužit. Pojem (arch)andělé je vysvětlen v poslední kapitole série o pracovnících světla („Vaše Světelné Já“). 

Ježíšovo poslání na zemi

Ježíš byl energií z budoucnosti, která přišla na zem, aby přinesla osvícení a poznání lidstvu. Přišel z jiného světa či dimenze a přinesl s sebou zvýšenou energii z této reality. V průběhu svého vtělení na zem si zůstal vědom svého Vyššího Já. Vzhledem k jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem mohl snadno překonávat zákony hmoty a „konat zázraky“.


Důvodem, proč osobnost Ježíše / Jeshuy sestoupila na zem, bylo otevření dveří do jiného stavu vědomí. Chtěl jsem ukázat příklad možností, které jsou k dispozici každé lidské bytosti.

Ve Světle, odkud Ježíš přišel, vládl pocit, že se země ubírá směrem, který by skončil velkou temnotou a sebe-odcizením duší zapojených v pozemském experimentu. Bylo rozhodnuto, že přijde mocný impuls, který lidem ukáže možnosti výběru, které jsou jim dostupné. Zasláním Ježíšovy osobnosti jsme chtěli lidem nastavit zrcadlo a připomenout jim jejich vlastní božský původ a nevyužitý skrytý potenciál. Potenciál Míru, Svobody a Mistrovství nad sebou.

Každý člověk je Mistrem své vlastní reality. Svou realitu si celou dobu sami vytváříte. Jste schopni opustit bídnou či neuspokojivou realitu a dovolit Světlu vstoupit a transformovat vaše tvoření. Jste svými vlastními Mistry, ale máte sklon předat svou sílu vnějším autoritám, které tvrdí, že znají pravdu a že pro vás chtějí to nejlepší. Stává se to zejména v politice, medicíně, vzdělání, atd.  Také váš „zábavní průmysl“ je plný falešných představ štěstí, úspěchu a krásy, které slouží pouze těm, kteří je vytvořili. Přemýšleli jste někdy o tom, kolik peněz se utrácí za vytváření takových představ? V médiích, novinách, filmech, rádiu i televizi neustále šíří tyto představy. Odkud tyto představy pocházejí? Proč tam jsou? Kdo je tvoří?

Tyto představy jsou prostředkem, jak získat moc nad lidmi. Tyto obrazy lidi ponižují a odpoutávají je od jejich skutečných potřeb bez použití fyzické síly či násilí. Lidé se takto dobrovolně vzdávají své vlastní síly a sebehodnocení. Klame vás to takovým způsobem, že není nutné vás do čehokoli násilím nutit; přijmete hodnoty vykreslené těmito obrazy za své a následně podle toho konáte. Nazýváme to neviditelnou kontrolou mysli a ta „bují“ zejména v tzv. „svobodných“ západních společnostech.

Úlohou Světla je především přinášet čirost, uvědomění a průhlednost neviditelných vazeb mysli a pocitů, které tvoří váš život. Světlo je opakem kontroly mysli. Kam vstoupí Světlo a skutečnost, tam se lámou pouta moci a autority a hroutí hierarchie na nich založené. Pozvedá zneužití moci do světla a lidi osvobozuje od bludů a iluzí, které jim berou sílu a sebeurčení.

Ježíš byl hrozbou pro pořádek nastolený v dobách kdy žil. Tím, co lidem říkal, co vyzařoval - tím způsobil, že struktury moci byly viděny takové, jaké skutečně byly. To bylo nepřijatelné pro stávající hierarchii.

Role pracovníka Světla, kterou na sebe Ježíš vzal, byla těžká; zejména pro mne, Jeshuu, člověka, který souhlasit nést tuto silnou, jasnou energii v průběhu svého života. Já, Jeshua, jsem byl zastíněn mocí Ježíšovy přítomnosti – přítomnosti z mé vlastní budoucnosti! Třebaže mne to naplnilo velkým prozřením, láskou a inspirací, bylo velikou výzvou udržet tuto energii. Nemohl jsem opravdu přijmout Ježíšovu energii do svého fyzického bytí – mé tělo nebylo ještě „připraveno“ – na fyzické úrovni jsem byl zahlcen nesením této silné energie Světla. 
 

Kromě fyzického aspektu to byla také psychická zátěž - nést Kristovskou energii. Bylo pro mne velmi těžké vidět, jak často byla Kristova energie nepochopena – i mými nejbližšími přáteli či „žáky“. Jako lidská bytost, kterou jsem byl, jsem často cítil zoufalství a pochybnosti o hodnotě cesty, kterou jsem se vydal. Cítil jsem, že svět ještě na Kristovu energii není připraven. Cítil jsem, že jeho podstata nebyla pochopena. Ježíš byl skutečným průkopníkem své doby.  

Výsledky Ježíšova příchodu na svět

Ježíšovým příchodem na zem bylo zaseto semínko. Bylo to semínko Kristovy energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem řekl a učinil, a podvědomě, na úrovni duše, vnímali Kristovu energii. Hluboko v jejich duších se probudila vzpomínka. Něčeho v nich se to dotklo a to se dalo do pohybu.

Na povrchu, na úrovni, která mohla být viděna a cítěna ve fyzickém světě, můj příchod způsobil nepokoj. Dle zákona duality mocný příval Světla způsobil mocnou reakci Temnoty. To je pouze projevem logiky. Světlo je konfrontováno. Chce zlomit strukturu moci a osvobodit uvězněné energie. Temnota je energie, která chce utlačovat a kontrolovat. Tyto dvě energie mají opačné zájmy. Kde jedná získá na síle, druhá odpoví sebeobranou a vyrovná "skóre". Proto můj příchod na svět způsobil také mnoho zápasů a násilí jako odpovídající reakci na Světlo, které jsem přišel šířit.  

Pronásledování mých stoupenců, ranných Křesťanů, je příkladem odpovídající reakce násilí. Ale Křesťané sami, zakladatelé církve, se nevyhýbali násilí při šíření mého učení. Vzpomeňte si na Křížové výpravy a Inkvizici. Ve jménu Krista předvedli nejbarbarštější skutky Temnoty. Křesťané i nekřesťané.

Mistři Světla, kteří se rozhodli mne vyslat na zem si byli vědomi, že silná a zcela nová energie Ježíše by mohla vyvolat silnou reakci Temnoty. Ježíš pronikl do zemské reality jako kometa. Byl to druh nouzového řešení ze sfér Světla; od energií, které se hluboce zajímaly o Zemi a její obyvatele. Bylo to nejzazší řešení, jak odvrátit směr, kterým se Země vydala; způsob, jak přerušit cyklus nezájmu a sebedestrukce, který se stále opakoval.  

Výsledky byl nejasné. Na jedné straně Ježíšovo Světlo vyvolalo mnoho Temnoty (formou protireakce), na druhé straně bylo semínko Kristovského vědomí zaseto do srdcí množství lidí. Důležitým důvodem pro můj příchod bylo probuzení duší pozemských Pracovníků Světla. (Vysvětlení pojmu Pracovníci Světla naleznete v dalším channelingu.) Ti se stali citlivějšími a více vnímavými vůči mé energii, ačkoli mnoho z nich se také ztratilo v hustotě a temnotě Země. Pracovníci Světla jsou ve skutečnosti vyslanci Světla se stejným posláním jako Ježíš. Rozdíl je v tom, že jejich vtělení a fyzická těla jsou méně propojena s jejich Vyšším Božským Já než tomu bylo u mne. Jsou více zatížení karmou a iluzemi. Jsou více připoutáni k minulosti. V případě vtělení Ježíše to bylo jiné. Ježíš nenesl žádnou karmickou zátěž z minulosti a proto mohl snadněji udržet spojení se Svým Vyšším já. Byl sem poslán téměř umělým způsobem, zpřítomněním z budoucnosti, byl tady a tam ve stejnou dobu.

Vědomí přítomnosti Světla, které společně rozhodlo „vložit“ Ježíšovu energii do reality Země ve stejné době nebylo bezchybné a vševědoucí. Každé vědomé bytí je proces vytvářející a sebe-si-uvědomující celou dobu. Mezi lidmi je stálá víra, že vše je dané božím plánem; za touto představou je představa všemohoucího a vševědoucího Boha. Tato představa je milná. Neexistuje předurčení vnější mocí. Existují pouze pravděpodobnosti, které jsou výsledky vnitřních rozhodnutí vás samotných. Můj příchod na zem byl založen na rozhodnutí vytvořeném kolektivní energií Světla, jehož součástí Ježíš byl. Byla to riskantní volba s nepředvídatelným výsledkem.

Společná energie Světla, o které mluvím, je království andělů, které je úzce spjato s lidmi i Zemí, protože lidi i Zemi pomáhá spolutvořit. Ve skutečnosti jste jejich součástí a ne od nich oddělení. Ale teď už hovoříme multidimenzionálně, tj. na úrovni vtělení, které je mimo lineární rámec času. V jiné dimenzi nebo v jiném časovém rámci jste těmi anděly, kteří tvoří sféru Světla, ze kterých Ježíš vystoupil na Zem. (Viz poslední kapitola Pracovníků Světla.) Pro hlubší vysvětlení – jste andělskými bytostmi. Vy - Pracovníci Světla jste mnohem více spojeni s „Ježíšovým bytím“, vlitím Kristovské energie na zem, než předpokládáte. Do určité míry to bylo kolektivním rozhodnutím, ke kterému jste vy všichni přispěli a jehož jsem já, Jeshua, byl viditelným fyzickým ztělesněním.

Mým odkazem bylo, že Kristovská energie je přítomna v každém lidském bytí. Pokud ke mně vzhlížíte jako k druhu autority, pak jste nepochopili můj odkaz. 

Přál jsem si a stále si přeji vyzvat vás, abyste věřili v sebe, abyste nalezli pravdu ve svém vlastním srdci a nevěřili jakékoli jiné autoritě mimo vás. 

Ironií je, že oficiální křesťanské náboženství mne umístilo mimo vaší realitu jako autoritu, kterou máte uctívat a poslouchat. To je pravý opak toho, co jsem zamýšlel. Mým záměrem bylo ukázat vám, že můžete být živým Kristem.


Nyní vás žádám, abyste našli Krista v sobě a vrátili mi mé lidství. 
 

Já jsem Jeshua, muž z masa kostí, skutečný přítel a bratr vás všech.

 

 

Poznámka:
Pro www.sacredheart.cz připravila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze v celku a neměnné podobě a k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu/linku na webové stránky www.sacredheart.cz. Toto povolení platí pro jakákoliv média, vyjma těch, která odporují dobrým mravům (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky a podobně), a mimo těch médií, která porušují platné zákony České republiky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.