HVĚZDNÁ MAPA EGYPTA A MATRICE PŮVODU LIDSTVA

14.06.2012 19:41

 

 

Sfinga odhaluje původ lidstva

 

Červenec 2006: nový autor na poli archeo-astronomie právě mezinárodně vydal svou knihu a věří, že objevil největší tajemství skryté za záhadnou Egyptskou Sfingou.

 

Existující teorie dosud předpokládaly, že profil Sfingy reprezentuje hvězdy souhvězdí Lva. Přesto přesvědčivě nevysvětlili, proč si její architekt vybral jako šablonu právě tuto konstelaci. Wayne Herschel, 17 let zkoumající dávné civilizace, navrhl zcela novou teorii. Ve své knize „Skryté Záznamy“ poskytuje důkazy, že Sfinga je klíčem k odemčení tajemství skrytého za velkou sjednocenou hvězdnou mapou 50 pyramid.

 


V roce 1995 autor R. Bauval prohlásil, že 3 pyramidy v Gíze reprezentují tři hvězdy Orionova pásu. Jelikož však jeho teorie nezahrnovala celé pyramidové pole natož Sfingu, akademici měli potíže tuto teorii přijmout.


V roce 2003 Wayne Herschel publikoval svou kosmickou interpretaci Sfingy, což mu pomohlo interpretovat i pyramidy zcela novým způsobem. Objevil, že úhel mezi Sfingou a třemi pyramidami v Gíze je identický s úhlem, který svírá  nejjasnější hvězda souhvězdí Lva s řadou hvězd Orionova Pásu (viz obrázek níže).

Zde jsou zásadní body v argumentaci k této teorii. Zdá se, že Sfinga hledí každou noc na vycházející hvězdy (nikoli pouze vycházející Slunce). Poté se v jedinečném okamžiku noční oblohy dívá na svůj zrcadlový obraz sebe sama – vertikální pohled na souhvězdí Lva.
 

Sfinga doslova křičí: „Všechny pyramidy v Dolním Egyptě reprezentují hvězdy obklopující Zemi a tajemství hvězdné mapy začíná zde u mých nohou – ve Lvu.“

 Tajemství však obsahuje víc než pouze to, že pyramidy napodobují hvězdné konstelace. Je to také klíč k rozluštění záhady pyramid jako takových. Ukazuje pozorovateli, kde začít při luštění záhady hvězdné mapy – nabádá, abychom sledovali směr zarovnání tří hvězd Orionova pásu coby „kosmickou směrovku“ k tomu, co se zdá být nejdůležitější hvězdou.

 

Herschelova myšlenka, že celé pyramidové pole v Dolním Egyptě reprezentuje hvězdy, byla inspirována jedním z nejstarších známých proroctví. Mystik Hermes Trismegistus prohlásil: „Egypt je obrazem nebe… celý kosmos zde dlí.“


Herschel později provedl experiment, aby svou teorii dokázal. Přiložil fólii s vyobrazením hvězd na mapu pyramid. Výsledek byl dechberoucí. Všechny nejjasnější hvězdy ve známých konstelacích Mléčné Dráhy měly svůj protějšek na Zemi. Byly zde však některé důležité hvězdy, ke kterým chyběly pyramidy. Například v Gíze Herschel objevil čtyři možné avšak dosud neuznané ruiny pyramid na starší historické mapě, které by uzavřely předtím nekompletní výklad Orionu v Gíze.
 
 Jeden objev vedl k druhému. Nejen vzájemná souvislost „zrcadlového obrazu“, ale i pyramidy byly rozděleny na dvě oddělené stupnice na každé straně Abú Síru, což poskytlo další klíč. Zdá se, že obelisk Slunečního Chrámu byl záměrně umístěn přímo v epicentru pyramidového pole. Co by to mohlo znamenat?


Obrovský obelisk byl s největší pravděpodobností jediným zlatem pokrytým monumentem. Nejspíš proto, aby upozornil na to, že je důležitější než všechny ostatní. Konečně začal být význam hvězdné mapy jasný.


Získali jsme tím příslovečné „X“ označující konkrétní místo?

Poskytuje nám důvod, proč dávní stavitelé vytvářeli především gigantické stavby, aby vytvořili hvězdnou mapu? Jedna věc je jistá – tato hvězda se zdá mít největší důležitost jako místo na nebi, se kterým jsou zarovnány tři hvězdy Orionova pásu.

 

Staří Egypťané uctívali Slunce, ale nebylo to NAŠE Slunce! Astronomové mohou potvrdit, že obelisk Sluneční Chrámu je jediným monumentem v celém pyramidovém poli, který napodobuje „hvězdu podobnou Slunci (Ref HD 283271 'G' spektrum obrázek zcela nahoře) a je relativně nedaleko. Tato vzájemná souvislost nastala ve své nejpřesnější pozici před 17.250 lety a pravděpodobně dokumentuje úsvit lidstva. Všechny ostatní pyramidy souvisí s hvězdami, které však nejsou Slunci podobné. Herschel tvrdí, že tento chrám byl nazván Sluneční právě podle této Sluneční hvězdě a nemá s naším Sluncem vůbec co dělat.

 


Zde je ukázána pouze polovina hvězdné mapy. Autor je přesvědčený, že důvodem pro pyramidovou hvězdnou mapu bylo vyčlenit „hvězdu bohů“. Věří, že prezentuje zcela novou teorii o tom, kdo jsme a odkud pocházíme.


Ještě přidáme oleje do ohně – Herschel věří, že nalezl důkaz o opakování geometrické matrice lidské formy uvnitř dalších pyramid a megalitů reprezentujících hvězdné mapy po celém světě.


Geometrická matrice je jedinečná pouze pro lidskou formu a je identická s originálním kodexem člověka dokumentovaným Římským inženýrem, architektem a spisovatelem Markusem Vitruviem, který žil 25 let před Kristem.

  

Leonardo Da Vinci tohoto Vitruviova člověka proslavil, ale pouze málo lidí ví, že jej reprodukoval podle starého rukopisu. Da Vinci nezobrazil zdvihnuté paže jak to vidíte zde, ale posunul je tam, kde se čtverec dotýká kruhu.   

Možná svou verzi upravil proto, aby se vyhnul stejnému osudu jako měl německý učenec Agrippa (který žil ve stejné době jako Da Vinci) – ten „zaplatil“ za duplikát Vitruviovy práce. Agrippa zemřel hroznou smrtí. Byl upálen na hranici.

Aniž bychom chtěli příliš odbočovat, stojí za to vzít v úvahu několik velmi důležitých scénářů „co kdyby“.

Dalo by se přirozeně očekávat, že pokud je hvězdná mapa skutečná, tak proč ji nezmiňuje příběh Krista?

Pokud toto shrnující zobrazení člověka ztvárněné Agrippou a Da Vincim souviselo s těmito hvězdnými mapami, proč se o tom Kristus nezmínil? To je pochopitelně velmi citlivá otázka a je nyní otevřená k debatě na autorově webu. Existuje mnoho zdrojů ranných překladů evangelií, které zahrnují zmínky o hvězdě související s Kristovým narozením i o dalších hvězdách, jako jsou Orion a Plejády. A diskutuje se i o mnohem více.


Pro začátek – říká se, že význam „Sang-real“ znamená „posvátná rodová linie“. 

 

Co když je ale Svatý Grál skutečný a je na něm vyryt záznam o tom, kdo jsme a odkud jsme přišli?  V zájmu argumentace předpokládejme, že ano. Co když bylo nejvyšší tajemství předáno Kristem Jidášovi (jak to, zdá se, naznačuje Jidášův rukopis) na krásné kovové nádobě s jedinečnou rytinou? (Wayne Herschel má silný pocit, že v období Renesance byla tato nádoba symbolicky ukázána za Kristovou hlavou). Pokud se už zmiňujeme o Jidášově evangeliu, dá se podle něj usuzovat na možnost, že byl Jidáš zajat římskými úřady s tímto artefaktem, jelikož vešlo ve známost, že je grál v jeho držení. Artefakt, který na sobě nesl detail lidského původu.


Pokud by se ukázalo, že je tento hypotetický scénář pravdivý, pak by byla na snadě otázka, zda jej nedaly zavraždit právě římské úřady, aby se ututlala existence tohoto úžasného artefaktu a konkrétně toho, co obsahoval. 


Pravděpodobně se přibližujeme věku nové renesance, ve které si lidský druh začne klást otázku, jaký je jeho skutečný původ. Nyní se zdá, že Vitruvius nebyl první osobou, která znárodnila lidskou formu tímto jedinečným způsobem. 


Ve své knize „Skryté záznamy“ Herschel detailně popisuje lavinový efekt svého příběhu. S jistotou prohlašuje, že geometrie lidské matrice je kódem, který přesně zapadá do situačního rozvržení v Gíze a stejně tak i Stonehenge a v neposlední řadě v nejkontroverznějším místě ze všech – v rozvržení, které vnímáme jako pyramidy v oblasti, kterou badatelé nazývají „Cydonia“ (Sydonie).


V pozdějších letech byla tato geometrie „lidského kódu“ zašifrována i v malbách Leonarda Da Vinciho a jeho současníka, Nicolase Poussina.   

Může to znít jako zcela vykonstruovaná fikce vytvořená z ohromného množství náhod, ale ve světle důležitosti tohoto tvrzení provedl autor zásadní výzkum, který je všem k dispozici. Zkoumání lidského kodexu, renesanční malby a obrázky hvězdné mapy jsou nyní k dispozici na webu thehiddenrecords.com.

 
Stručně řečeno autor věří, že zašifrováním lidské formy ve starověkých pyramidových hvězdných mapách tímto jedinečným způsobem (kódem, který se později znovu objevil v renesančních malbách) nám chtěly starověké civilizace ukázat, že lidský původ je tak říkajíc „božský“ a „shůry“.


Shodou okolností přineslo objevení Jidášova evangelia další zdrcující tvrzení – význam, který, zdá se, unikl většině pozorovatelů. Kristus pokynul Jidášovi, aby se podíval na oblohu a řekl mu: „Následuj tuto hvězdu… je to i tvá hvězda“. 

 

Pokud jsou to skutečně hvězdné mapy, pak by určitě někdo s tak jedinečnou misí, jako měl Kristus, chtěl předat lidstvu tento mimořádný kus znalosti, i když na to v jeho době ještě nebylo připraveno. Jistě by chtěl, aby to bylo v budoucnu odhaleno – v době, kdy bude bezpečnější hovořit o takto „provokativní“ verzi lidského původu.

V době, kdy teorie hvězdných map a lidského kódu bude výzvou ke zkoumání záhady „chybějícího článku evoluce“ se kterým akademici do dnešních dnů stále zápasí. Lidé se pravděpodobně vyvinuli někde v našem obrovském vesmíru a nahradili Neandrtálce po svém příchodu na Zem.    

Autor vzal svou šablonu Egyptského hvězdného schématu a testoval jej na Stonehenge v Anglii, Angoru v Kambodži, Tikalu v Guatemale a na nedalekých planetách, o kterých se říká, že jsou na nich pyramidy. Výsledky popsané na internetu a detailně i v jeho knize hovoří samy za sebe.


Takže… co tedy tento nový materiál nabízí lidstvu? 


Jasné poselství je rozluštitelné ve třech nejpřesvědčivějších případech hvězdných map. Zdá se, že všechny zobrazují jedinečný geometrický kód lidské matrice. Piktografická zpráva může být interpretována ve vztahu k hvězdnému vzoru.

Herschel věří, že jeho význam je prvořadý, jelikož sjednocuje celé lidstvo, pokud je „poselství“ hvězdné mapy pravdivé. Pokud poodstoupíme a zopakujeme si původní zdroje velkých učení těch, kteří přišli shůry, pravda vypluje na povrch. Hovoří jasně o místu Stvoření univerza, což bylo řečeno obyvatelům mnoha různých zemí a bohužel se tato informace ve všech případech vyvinula ve velmi různorodé interpretace, které nazýváme „náboženstvími“. 


Hledáme-li skutečný význam, musíme upřednostnit původní zdroje posvátných textů. Zde máme naději na sjednocení lidstva v jedné pravdě a v pochopení mírného Stvořitele vesmíru, který nám dal dar života. Náš zmatek ohledně toho, v co věříme se rychle projevuje v ošklivých náboženských válkách, ke kterým nyní dochází. Je to náhoda, že první raketové střely dopadly na historické místo blízko severní hranice Izraele známé jako údolí Meggiddo? Je to právě toto místo, o kterém bylo předpovězeno, že zde budeme bojovat v naší poslední válce.   

Pokud je ve sbírce starověkých hvězdných map Wayna Herschela a jeho teorii o lidské matrici alespoň náznak pravdy, měl by to být dostatečný důvod, aby je vědci prozkoumali. 


Ještě jedna zásadní otázka zůstává nezodpovězena: „Pro koho je toto poselství z kosmu určeno?“ 
Proč je na Zemi toto velké tajemství znázorněno takovými obrovskými stavbami namířenými k obloze? 
Jak to, že může být zcela rozluštěno pouze pokud je pozorujeme ze satelitu? 

 
Pro plnou verzi Egyptských hvězdných map klikněte sem…

 


Další mapy…

                           Stonehenge

                           Tikal

                           Mars

 


Pozn. autora:

Použití tohoto článku zdarma je dočasné – pouze po dobu, kdy funguje tento odkaz na webu „Skryté záznamy“ (thehiddenrecords.com). ©The Hidden Records® 2012

 

Poznámka ke kopírování:

Pro https://www.posvatnesrdce.cz/ a https://www.hammockadventures.webnode.cz/ přeložila Marie Kuchařová. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud budou připojeny všechny poznámky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Poznámka pro cestovatele:

Máte-li zájem navštívit tato místa a vychutnat si například noční meditaci v chrámu Abú Sír, soukromou meditaci v některé z pyramid či na dalších posvátných místech, rádi pro vás připravíme cestu dle vašeho přání. (Toto většina CK nenabízí, jelikož to znamená velmi nákladné a zdlouhavé povolení nebo velmi zkušeného průvodce s konexemi…). Více informací na https://www.hammockadventures.webnode.cz/ nebo https://www.hammocknamiru.weebly.com/.