Féva 1.7.2011

04.07.2011 22:54

 

Posolstvo z 1.7.2011


 

Všetci, ktorí ste prišli na Zem, planétu premeny, ste dnešným dňom vedení 4 bytosťami - ich vedomím. Krista, Thovta, St. Germaina a Melchizedecha.

 

4 bytosti iného sveta, ktoré kedysi na Zemi žili a tvorili, aby ľudí učili a viedli. Ukazovali im čo je správne a čo nie. I keď trpiac a prekonávajúc zápas s týmto svetom. Srdcom i telom. Jeho schránkou, nesúcou vedomie vyššie.

 

Ste nimi a oni sú Vami. V každej bunke genetickej pamäti nesúcej kódy. Každý zvlášť nesie svoj kód sám v sebe a pritom sa všetky spájajú navzájom do jednej línie, srdca, vedomia tvoriaceho jednotu. Ste nezávisle od seba vedení týmto kódom, ktorý Vám bod po bode ukazuje správny smer. "oblúkom" a "priamkou" vedúcou priamo do stredu srdca - jeho vedomia.

 

Kód svetla - svetelný kód čakrálnej lásky nanebovstupujúcich bytostí, ktoré premenou vedomia i tela prenesú seba aj druhých do novej hladiny vedomia Zeme i človeka.

 

Zem a človek. Spojenie spojenia so svetom novým. Zjednocujúcou ôsmou a deviatou čakrou, ktorá čaká na otvorenie svetelným kanálom.

 

Čakrálny systém, zložený z hmotných a nehmotných bodov vibrujúcich všetkými smermi okolo Vás i vo sfére mimozemskej Vám dáva jedinečnú šancu, schopnosť vnímať iný svet. Vidieť ho z inej výšky a prenikať do novej jeho hĺbky. Zrakom, srdcom, vedomím.

 

Čakra ôsma, jej otvorenie energetickým tokom vibrácií je tmavofialové svetlo prežiarené transparentnými vláknami rotujúcimi okolo seba a zasahujúcimi do inej roviny vnímania, videnia sveta i mimo Vašej Zeme a tiel. Táto čakra zosúlaďuje svojou energiou celok čakrálneho systému tela a vytvára nové pole - pláne vedomia. Cez Vás bola táto čakra otvorená - Vám, ktorí tvoríte nový svet svojím svetelným genetickým kódom. Mnohí ju ešte nevnímajú. Neuvedomujú si, čo všetko vidia a do akej hĺbky vedomia prenikli. Bude to trvať dva dni, kým sa "zaklimatizujú", zosúladia s týmto novým "žiarením". Svetelný tok vibrácií, informácií, Vám vkladá do vedomia zvesť, že ste plne aktivovaní. Zámerne, postupne, plynule vedieme každého, kto je vyslanou energiou. Zlaďujeme centrálny kanál čakier tam, kde je to potrebné, aby sa vytvoril jednotný kanál celku spojený so Zemou. Jej stredom.

 

Tvoríte vír, vibráciu v ktorej hlavnú úlohu prevzala čakra ôsma - zodpovedná za otvorenie centrálneho kanálu vedomia, ktorý už nebude mať bloky, ale bude naplno prijímať svetelný prúd každou svojou časťou. Čakra ôsma, ako mesiac nad hlavou svietiaci na Vás iným svetlom ako Slnko Vášho stredu. Nové svetlo nad hlavou, jeho nový úhol a polarizácia. Domestikácia múdrosti otvorením dvierok do nového sveta plného pochopenia a citu. Voči sebe i druhým. Uvedomením si vlastnej dôležitosti bez preceňovania i podceňovania.

 

Vaša Zem je v tejto chvíli plne prepojená na zdroj - planetárne vedomie - svojou ôsmou čakrou ,čakajúc na čakru deviatu. Váš mozgový kmeň sa mení prijímaním novej vibrácie preposielanej do všetkých častí, štruktúr vedomia, aby sa zlúčil - zjednotil nastavením na srdce. Premenou toku vibrácií, prehodnotením stavu vedomia nesie v každej bunke líniu spojenia. Oblúk a priamka - svetlo a hmota. Hmotno a svetelno v jednom toku energetických častíc paralyzujúcich vedomý základ hmotna a rozvíjajúci lístky jemnohmotného kvetu života rozkvitajúceho nad Vašou hlavou. Kvetu ôsmej čakry prepájajúcej Váš svet polarít so svetom novým.

 

Vy ste súčasťou tohto sveta 3. dimenzie, ale stávate sa aj súčasťou sveta nového vstupujúc bránou posvätnosti do jeho transparentnej hry času.

 

Predstavte si kvet tmavofialovej farby ako žiari a rozvíja lupene. V jeho strede je kryštál. Priesvitný, priezračný, odrážajúci celé pole farieb a touto farebnou hrou prenikajúci každým lístkom kvetu. Taký kvet Vám rozkvitá nad hlavou. Mnohí ho máte tesne v blízkosti hlavy. Uvolnite sa, nadýchnite sa. Nechajte ho plávať v polmetrovej, metrovej vzdialenosti a vnímajte jeho krásu. Jeho žiarivú pestrosť farieb v záplave tmavofialového svetla. Vnímajte jeho okraje, ktoré sa trblietajú ako hrany kryštálu dopadajúcim svetlom. Vnímajte jeho priesvitnosť a všetko čo za týmito lístkami vidíte. Vidíte seba, nový iný svet v nových farbách. Precíťte jeho vôňu a plným nádychom ju vstrebávajte do každej čiastočky Vášho tela. Cítite jeho vibráciu a kľud, ktorý harmonickým vlnením svojich lístkov vysiela do každej bunky. Vidíte to ? To ste Vy. Nová nádherná bytosť síce ešte stále vo svete hmoty, ale žiariaca už iným novým svetlom vysielajúcim svoje paprsky do všetkých strán. Ku všetkým ľuďom, ktorí spolu tvoria a pretvárajú svoju nádhernú planétu slnečnej sústavy. Vašu Zem. A ona, Gaia, Vás za to miluje. Že žiarite, svietite a tým presvetlujete i ju. Pomáhate jej spojiť sa s novou vibráciou. Navzájom sa držíte, nesiete a vzlietate vyššie. Čakajúc na sen znovuzrodenia. Ste v čakre ôsmej. Plne ukotvení čakrálnym systémom, ktorý vibruje jednotne v spojení s DNA, vedomím otvárajúcim bránu do nového času.

 

Skutočnosť, že ste vedení vedomím Krista, Melchizedecha, Thovta a Germaina nie je len mylnou predstavou, či fantáziou. Je to realita vedomej siete Univerza. Ich vedomie tvorí súčasť univerzálnej siete vedomia, kde každá bytosť má svoj kód a vždy v daný moment sa zapája do štádia zmien Zeme a človeka, aby viedla a ukazovala čo je potrebné doplniť. Vy si mnohí neuvedomujete, že je to možné. Ale multidimenzionálne vedomie vesmíru má túto schopnosť. Kedykoľvek na ktorékoľvek miesto Univerza vstúpiť, stať sa jeho súčasťou, zostávajúc pritom súčasne na mieste pôvodnom. Je to vedomá sieť bytostí láskou pomáhajúcich postupovať vyššie a preklenúť prekážky s čo najmenším počtom "modrín" a "zranení".

 

Vy ste tu na Zemi a vidíte svet svojím zrakom nielen hladkajúcim Zem, ale prenikajúcim už do hlbín vesmíru. A sú tu oni, vidiaci Vašu Zem z inej perspektívy. Maľujete spolu obraz nového sveta. Vy na Zemi - oni nad ňou. Vy horizontálne - oni vertikálne. Vidia čo treba doplniť, kam pridať farbu, čo zvýrazniť a čo tlmiť. Aby ste spolu mohli dokončiť dielo a položiť ho s najlepším svedomím z dobre vykonanej práce do náručia energie najvyššej. A mohli ste vstúpiť cez pečať svojho obrazu do novej vrstvy času.

 

S láskou Féva

Ilona Pálušová

www.anjelska.sk