Celestinské proroctví

18.04.2010 19:00

 

 Ráda bych se s Vámi podělila o nádherný zážitek. Dnes jsem viděla film „Celestinské proroctví“. Je to skutečně moc hezký film, ale jsem ráda, že se ke mně dostal až nyní. Kdybych jej viděla třeba před rokem, nic by mi „nedal“. Nejspíš bych ho vnímala jako takovou hezkou fantazy pohádku, ale nic víc. Pokud už ale tušíte význam následujících vhledů, možná je ten správný okamžik pustit si tento film taky :-).

Překlad jsem doplnila svým komentářem (v závorkách) a záměrně jsem přiložila i původní znění pro případ, že bych v „zápalu“ některou část přeložila nepřesně. 

Zde uvádím zkrácené myšlenky jednotlivých částí proroctví, které ve filmu nazývají „vhledy“. Já je vnímám spíše jako stádia vnitřního vývoje... 

 

„Nedívej se z mysli, ale z duše. Protože Život, který přichází je již před námi; čeká, až se svět otevře. Jen se dívej více zblízka. Nech oči prozřít.“

Z Prvního Vhledu

 

Insights (vhledy; proniknutí do podstaty věci)

 1. Znovu objevujeme, že žijeme v dokonale mystickém světě plném nečekaných shod okolností a časově souběžných setkání, která se zdají být předurčena. (Stává se, že se setkáváme s lidmi nebo věcmi, které nejprve vypadají jako náhodné a možná i nepodstatné, teprve později zjistíme, jak velký význam měly pro naši cestu i další život. Nebo nám prostě jakoby „náhodou“ přišli do života lidé či věci, které jsme prostě potřebovali pro tu danou chvíli.)
 1. Jakmile si více z nás uvědomí toto tajemství, vytvoříme úplně nový pohled na svět – redefinující vesmír jako energetický a posvátný zdroj. (Vesmír je úžasným zdrojem energie i vědomostí.) 
 1. Objevíme, že vše kolem nás, všechny skutečnosti, se sestávají a pochází z božské energie, kterou začínáme vidět a chápat. (Nejen lidé, ale vše živé i neživé se skládá z energie. Tato energie je v některých případech měřitelná i různými přístroji. Existují lidé, kteří tuto energii dokáží přímo vidět nebo alespoň vnímat. Zkuste to.) 
 1. Z této perspektivy můžeme vidět, že lidé se vždy cítili nejistí a odpojeni od tohoto posvátného zdroje a pokoušeli se získat energii ovládnutím druhých. Tento zápas je zodpovědný za veškeré lidské konflikty. (Pokud se snažíte vzít energii druhým lidem, pocítí to a přirozeně se snaží bránit – odchodem či skutečnou obranou.) 
 1. Jediným řešením je zpracovat osobní odpojení od Boha (božské energie) za pomoci mystické proměny, která nás naplní neomezenou energií a láskou, rozšíří naše vnímání krásy, a vyzdvihne nás k Uvědomění si Vyššího Já. (Toto je velmi specifický proces. Svůj vlastní způsob si musí najít každý sám.)  
 1. V tomto Uvědomění můžeme uvolnit naše vlastní vzorce ovládání a kontroly, a objevit zvláštní pravdu - poslání, že jsme zde, abychom se podíleli na pomoci lidstvu vyvinout se směrem k této nové úrovni reality. (Jde o to převzít na sebe svůj vlastní úkol – svůj způsob jak pomoci ostatním najít jejich cestu a poslání, ale jen v podobě podané ruky, ukázáním možných směrů nebo třeba vnitřní podporou – nikoli způsobem diktování. Každý si svou cestu musí najít a projít sám. Od druhých se může nechat jen inspirovat.) 
 1. Při následování tohoto poslání můžeme objevit vnitřní intuici, která nám ukazuje kudy jít a co dělat, a pokud ji budeme následovat pouze v kladném smyslu, pak nám příliv náhod otevře dveře, abychom naše poslání rozvinuli. (Toto je o důvěře ve vnitřní vedení. Nikdo nás nenutí jej uposlechnout. Musíme to tak skutečně cítit. Jinak by to nemělo smysl. Pokud svému vnitřnímu vedení důvěřujeme a následujeme jej, otevřou se nám netušené obzory.)
 1. Pokud dostatek z nás vstoupí do tohoto evolučního proudu a bude vždy dávat energii Vyšším Já těch, které potkáme, vybudujeme novou kulturu, kde naše těla vyvinou vždy vyšší úroveň energie a vnímání. (Jde o vzájemné předávání, ale i přijímání energie. Tím, že energie volně a nenásilně proudí oběma směry, tato energie zesiluje. Naše vnímání se zostřuje.)
 1. Tímto způsobem se podílíme na dlouhé cestě evoluce od Velkého Třesku po životní konečný cíl: posílit naše těla, generaci za generací, dokud nepřijdeme do ráje, který konečně spatříme. (Díky zvyšování energetických vibrací stále více lidí vidí a vnímá věci kolem nás, které dřív zůstávaly jakoby skryty. V této fázi vnímáme, že jsme součástí všeho a že vše je součástí nás. Vnímáme krásu kolem i v nás. Konečně spatříme „Království Boží“.) 
 1. ... (Tento vhled nebyl definován. Objevme jej společně... .) 

 

 

 Původní text:

„Look not from the mind, but from the soul. For the Life that is coming is already before us, waiting to open up the world. Just look more closely. Find the eyes to see.“ 

From the First Insight

 

Insights 

 1. We are discovering again that we live in a deeply mysterious world, full of sudden coincidences and synchronistic encounters that seem destined.
 2. As more of us awaken to this mystery, we will create a completely new worldview – redefining the universe as energetic and sacred.
 3. We will discover that everything around us, all matter, consists and stems from a devine energy that we are beginning to see and understand.
 4. From this perspective, we can see that humans have allways felt insecure and disconnected from this sacred source, and have tried to take energy by dominating each other. This struggle is responsible for all human conflict.
 5. The only solution is to cultivate a personal reconnection with devine, a mystical transformation that fills us with unlimited energy and love, extends our perception of beauty, and lifts us into a Higher-Self Awareness.
 6. In this Awareness, we can release our own pattern of controlling, and discover a specific truth, a mission, we are here to share that helps evolve humanity toward this new level of reality.
 7. In pursuit of this mision, we can discover an inner intuition that shows us where to go and what to do, and if we make only positive interpretations, brings a flow of coinsidences that opens the doors for our mission to unfold.
 8. When enough of us enter this evolutionary flow, always giving energy to the higher-self of everyone we meet, we will build a new culture where our bodies evolve to ever higher levels of energy and perception.
 9. In this way, we participate in the long journey of evolution from the Big Bang to life´s ultimate goal: to energize our bodies, generation by generation, until we walk into a heaven we can finally see.
 10. ...

 

Poznámka:
Pro web Corazón (www.kucharova-marie.webnode.cz) připravila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze v celku a neměnné podobě a k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu/linku na webové stránky Corazón - www.kucharova-marie.webnode.cz. Toto povolení platí pro jakákoliv média, vyjma těch, která odporují dobrým mravům (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky a podobně), a mimo těch médií, která porušují platné zákony České republiky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.