AA Michael - Věčný koloběh, který nemá konce

10.05.2011 11:11

 

Poselství od Archanděla Michaela, Květen 2011

Přijala Rev. Michelle Coutantová

 

Moji drazí,

 

všechno se děje podle božského projektu, podle božího plánu. Z vašeho výhodného místa na pozemských pláních se vám to možná tak nejeví. Prosíme vás, zapřísaháme vás, abyste zůstali soustředěni na lásku vašeho posvátného srdce. Tady se dějí zázraky, drazí. V posvátném srdci se nalézáte v klidném bodě všeho stvoření. Vy jste tím ústředním bodem, jste počátkem, koncem, Alfou i Omegou, věčným koloběhem, který nemá konce. O tom mluvíme, když vás prosíme, abyste zůstali v lásce svého posvátného srdce. Přetéká zázraky, stojíte v proudu Řeky Života. Oprostěte se od deformací třetího rozměru, od negativity, a pomalu se pohybující stoky třetího a čtvrtého rozměru, které jsou jako lepkavá síť, která vám překáží v poznání toho, kdo jste a brání vám v radostném uskutečnění vašich nejvroucnějších přání, která nosíte v hloubi svého posvátného srdce.

Už je to za vámi, moji drazí, již jste tu stoku a síť plnou negativity, která vás obklopovala, pročistili až k místu, kde se nalézá vaše čistá stezka, kde se rodí vaše dílo pro nejvyšší dobro vaše a nejvyšší dobro všech. Teď, moji drazí, nastal čas, abyste se naučili, jak tvořit, abyste se naučili, jak si podržet myšlenkovou formu, dokud ji nedovedete k uskutečnění.

Zapamatujte si, moji drazí, že peníze nejsou zdrojem všeho dobrého, není to ani vaše práce, nejsou to dokonce ani ti lidé ve vašich životech, kteří se zdají být zdrojem práce, přijmu. Je to pouhá iluze. Všechno, po čem toužíte, všechno vaše dobro, pochází z pravého srdce Boha. Jste vtěleným Bohem a vy, a pouze jen vy sami, tak jako vaše Božské Já, jste zdrojem všeho svého dobra. Soustřeďujte svou pozornost na Boha, který je ve vás, a nikdy nezbloudíte. To je váš zdroj, a jediný hybatel ve vašich finančních záležitostech. Nepochybujte o tom, moji drazí. V rámci pozemských plánů se musí zdát, že k vám vaše bohatství přichází skrze pozemské plány, a když k tomu dojde, vnímáte to jako zdroj svého bohatství. Je to jen iluze. To Bůh pracuje podivuhodnými cestami na vytvoření hojnosti ve vašem životě. Bůh pracuje skrze vás, ztělesnění Boha, a přináší splnění a realizaci přání vašeho srdce.

Žehnejte proudu vaší hojnosti, žehnejte svému blahobytu a podělte se o něj s ostatními, kteří se snaží o vytvoření nebe na Zemi. Vaše požehnání vytváří mocné a zázračné vibrace nejvyššího usilování; lásky, radosti, vděčnosti, a vy přirozeným způsobem napomáháte toku koloběhu života tím, že vysíláte lásku, hojnost, radost, vděčnost, všechny nejvyšší emoce. V mohutném proudu se vracejí zpět k vám, zesílené ohromností Všeho Co Je.

Žehnejte všem duším, moji drazí. Požehnejte všem lidem ve své rodině, ve svém životě, komunitě. Rozšiřte své požehnání na všechny duše, všechny formy života, na Matku Zemi, na váš solární systém, vaši galaxii, Vesmír, Kosmos, na vše Stvořené. Žehnejte, žehnejte v každém Přítomném Okamžiku, a pozorujte dobro v každém Přítomném Okamžiku svého života. Žehnejte Bohu, moji drazí; Požehnejte Bohu s božskou vděčností svého stvoření, své nekonečné existence, nekonečného života všeho stvořeného. Požehnejte Bohu a požehnáte sami sobě a všemu Stvořenému. Ještě jednou opakuji, je to koloběh života a nejúžasnější okamžik Teď, posvátný okamžik, poznání vaší božské podstaty, toho co jste. Vy jste Bůh, žehnající Bůh vyzařující lásku, v celé její nekonečné velikosti, a zázrak všeho stvořeného spočívá ve středu vašeho božského a posvátného srdce.

Moji drazí, víme, že jste velmi vyčerpaní a unavení, ale prosíme vás, abyste pokračovali na cestě vpřed. Stále se navracejte do svého středu, do lásky vašeho posvátného srdce. Zde spočívá vaše síla - v každém Přítomném okamžiku. Tam venku, mimo vás, neexistuje žádná síla. Když hledíte ven, a soustřeďujete tím směrem svou sílu, tak mrháte svým úsilím. Když si podržíte svou sílu, v lásce svého posvátného srdce, všechno se stane snadným, moji drazí. Je to přirozený stav vašeho bytí, stav, ve kterém proudí vaše hojnost, láska, mír, harmonie, proud v Řece Života. Je dostupný pro všechny a každému z vás.

Buďte pevní a silní, buďte neochvějní a pamatujte, že jste nabyli vrcholu a stvořili největší civilizace z největších planet v kosmu. Pokud byste již neprokázali svou lásku, oddanost, a svou intenzívní touhu po radostných nových zkušenostech a výzvách na planetárních úrovních, které znamenají váš růst velkého rozsahu, již byste zde v této chvíli nebyli. Říkáme vám, že jakmile duše opustí pozemské pláně, už se „staví do fronty“ a čeká na svůj čas, aby se mohla znovuzrodit.

Pozemský život je ohromný a drahocenný dar, moji drazí. Prosíme vás, abyste si našli pár chvil a meditovali o nádheře svých životů, o kráse vaší planety. S vděčností meditujte o tomto daru pozemského života, který je v tomto Přítomném okamžiku vaším. Važte si ho, užívejte ho moudře, není ničím víc než mrknutím oka ve věčném Teď, a tento ohromný experiment vzestupu Země je pouhým mrknutím oka nekonečného života. Vychutnejte si ten okamžik, vychutnejte si tu cestu, buďte sami k sobě laskaví, milujte sebe, Matku Zemi a vše živé. I nadále zůstávejte v lásce svého posvátného srdce a chovejte se bez výjimky laskavě v každém Přítomném okamžiku a spatřujte Boha ve všech ostatních.

Jsme zde, abychom vám pomohli milovaní, až se jako vítězové navrátíte do vyšších sfér. Přivolejte mně, abych vám pomohl. Zahalím vás a sevřu v náručí s láskou věčného Stvořitele, s láskou Všeho Co Je.

Já jsem Archanděl Michael.

Můžete kopírovat a sdílet s Láskou a požehnáním. Prosím kopírujte tuto zprávu v její celistvosti, vyjádřete vděčnost Archanděli Michaelovi prostřednictvím Rev. Michelle Coutant (www.transformingradiance.com).

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.