AA Michael: Hledání světla intelektu

14.10.2011 23:41

Poselství od Archanděla Michaela LM-10-2011

"HLEDÁNÍ SVĚTLA INTELEKTU"

Přijala Ronna Herman

 

Milovaní mistři, k procesu vzestupu patří koloběh přílivu a odlivu. Budete prožívat některá období velké aktivity, plná vzrušujících zkušeností rozšiřujících mysl, která bude střídat touha po obrácení se do sebe, po rozjímání a samotě.

 

Snažíte se dosáhnout jasného vědomí Duše, neboť právě Duše se má v budoucnu stát ve vašem životě převažující silou. Vaše mentální a emocionální vědomí mělo být od začátku vedeno vaším Duchovním Já, nikoli osobností vašeho ega. Osvícení a duchovní uvědomění mají svůj počátek v mentálním těle / v mysli. Na cestě k vlastnímu Mistrovství je důležité, abyste také hledali Světlo intelektu. Ke skutečnému uvědomění dochází, když jste si vědomi širších souvislostí a na případné konfliktní situace jste schopni nahlížet z obou úhlů pohledu. Musíte se naučit být dychtivým pozorovatelem života a být ochotni se vzdát veškerého posuzování. Mistr nepotřebuje mít na všechno určitý názor, nebo se snažit ovlivňovat lidi kolem sebe. Duchovně vyvinutý člověk má nabízet pravdu tak, jak byla předtím ukázána jemu, a přitom podporovat ostatní, aby hledali svou vlastní pravdu, která jim bude postupně odkrývána.

 

Frekvence nepodmíněné lásky začínají na střední úrovni čtvrté dimenze a v každé vyšší pod-dimenzi zesilují. Naopak nižší frekvence jsou roztříštěné a nesouladné. Polarita dobra a zla nebyla součástí původního Božího plánu. Božský Otisk byl vytvořen, abyste vy, Jiskry Božího Vědomí, mohli zažít dualitu. Měl to být experiment různorodosti, sice v protichůdném prostředí, ovšem v mezích přijatelného spektra Světla a stínu. Nikdy to neměla být realita, kde by soupeřilo dobro se zlem.

 

Velkolepý NÁDECH VZESTUPU znamená, že skrze vědomé Krystaly Semínek Času uložené v každé Duši jste vyzýváni, abyste ukončili svou cestu směrem dolů do nižších sfér a započali vzestup zpět do vyšších sfér Ducha. Avšak nejprve musíte procítit a uzdravit negativní výtvory uložené ve své tělesné schránce a v astrálním těle / v oblasti vědomí. Je třeba uchopit své výtvory a negativní otisk, který jste si tvořili v průběhu minulých věků. Lidstvo už nebude moci dále svádět všechnu současnou i minulou bolest, utrpení, chaos a ničení na Ďábla nebo Satana. Musíte si přiznat a uchopit vše, co jste dosud stvořili, od těch nejláskyplnějších, jemných frekvencí až po nejnižší, nejvíce nesouladné formy myšlení.

 

Žádáme vás důrazně, abyste opustili své staré, zažité negativní vidění smrti. SMRT NENÍ KONEC - MŮŽE BÝT PŘIROVNÁNA K ZAVRŠENÍ JEDNOHO PROJEKTU A ZAČÁTKU NOVÉHO ZÁZRAČNÉHO DOBRODRUŽSTVÍ. Každý život má svůj hlavní motiv a obsazení herci jsou pečlivě vybíráni, aby měli vlastnosti potřebné pro každou jedinečnou součást vašeho osobního velkolepého představení.

 

NEJSTE SVÉ TĚLO, JSTE ČISTÉ VĚDOMÍ oblečené do kostýmu z masa a kostí. Tak jako již tisíckrát předtím, až opustíte pozemskou sféru, vyměníte své fyzické tělo za Světelný oděv, a ve vhodný čas se budete moci připravit na další velkou dobrodružnou zkušenost v nové realitě. Jak se bude zvyšovat vaše Sebe-uvědomění, zesílí vaše Božská zvědavost a neodkladná touha vykročit na novou osobní duchovní objevnou výpravu. Získáte smysl pro dobrodružství, ponoříte se do tajemství kosmu a Božský Plán se začne odvíjet přímo před vámi, na vaší úrovni uvědomění. Je důležité, abyste porozuměli, že každý větší transformační posun lidstva s sebou přináší kosmickou moudrost v nové formě, která odpovídá následujícímu evolučnímu cyklu.

 

Všechny součásti života a všechny možnosti k vám přicházejí jako nehmotné Zárodečné Krystalické Buňky s velkým potenciálem. Vy vytváříte potřebné myšlenkové formy, které jsou vstřebány do připravených Zárodečných Krystalických buněk. Ty pak musíte zažehnout Božským Ohněm, Pevnými Částicemi Božího Světla, a to svým láskyplným záměrem.

 

Abyste se stali mistrovskými staviteli ve hmotné sféře existence, je nezbytné porozumět zákonům vibrace. Musíte se naučit účinně manipulovat s hmotou myšlení. Hlavním předpokladem je rostoucí a soustředěná mentální síla.

 

Milovaní, přišel čas, abyste ukázali své nově vytříbené spolustvořitelské schopnosti, neboť lidstvo a Země potřebují vaši Lásku/Světlo více než kdy předtím. Pamatujte si, jak jsme vám již několikrát zdůrazňovali, že Pevné Částice Světla Stvořitele musí být aktivovány vaším soustředěným, láskyplným záměrem dříve, než budete moci tento nádherný dar použít jako jakýsi pohon pro tvoření ve hmotě. Nikdo již nemůže vyvrátit skutečnost, že Země a lidstvo právě prochází obdobím transformace, která bude mít hluboký dopad. Negativní vibrační vzorce strachu, vzteku a beznaděje se překvapivě rychle šíří do frekvenčního pole astrálního vědomí, které obklopuje Zemi. Pro běžného člověka je každým dnem stále obtížnější udržet si dobrou náladu a představu světlé, radostné budoucnosti. Procházíte dobou velikých změn, na kterou jste se jako Hvězdná Semínka připravovali po několik minulých životů. Znovu vám opakujeme, že jediný Služebník Světla má schopnost neutralizovat negativní myšlenkové formy tisíců lidí, kteří přebývají v omezujícím prostředí třetí a čtvrté dimenze. Nyní přišel váš čas, mé pozemské Světelné Legie, abyste vykročili vpřed a uchopili svůj planoucí Světelný meč, abyste vykonali svůj díl práce potřebné k překonání ničivých temných sil lidstva: strachu, posuzování, lakoty, touhy po moci a sobeckých, egem motivovaných činů a úmyslů.

 

Víme, že v předchozích poselstvích jsme vám předali značné množství informací, které je nutné vstřebat. Proto vám některé ze zásad shrneme, abyste jim lépe porozuměli a přijali je za své:

 

  • Všechny buňky vašeho těla mají do určité míry své vlastní vědomí. Některé jsou nesouladné a způsobují uvnitř vás zmatek a nepohodlí, zatímco jiné rezonují harmonicky, tedy vibrují na vyšší úrovni a přinášení pocit vyrovnanosti a spokojenosti.

 

  • Váš Energetický Otisk je tvořen nepřeberným množstvím energetických vzorců Duše. Na těchto energetických vzorcích závisí míra jasu vašeho Aurického Pole.

 

  • Radost a vnitřní klid vám navozuje vaše Duše. Služba ostatním je jejím instinktem.

 

  • Strach, zloba a smutek jsou způsobeny egem a mohou být nahrazeny radostí a blažeností Duchovního Já, pokud postupně získáte přístup k vyšším sférám harmonie a čistoty.

 

  • Jedovaté myšlenky jsou jako kyseliny, pomalu otráví miliardy buněk ve vašem těle a tím způsobují choroby, ne-moci a nakonec i smrt.

 

  • V těle každého člověka, pod úrovní buněk, se nacházejí temné krystaly, které souzní s myšlenkovými formami nižších frekvencí. Tyto krystaly jsou naplněny negativním odpadovým materiálem, který jste opakovaně vytvářeli během svých četných minulých životů. Část také tvoří převzaté negativní vzorce, které jste si s sebou přinesli do hmotného těla, abyste je očistili.

 

  • Zbavování se starých, zvenčí ovlivněných jedovatých energií je často provázeno chřipkovými příznaky.

 

  • Všechny krystaly mají do určité míry schopnost ukládat a vyzařovat informace. Udržují záznamy z minulosti i budoucnosti.
  • Musíte se spojit se Světelným Životním osudem Země a lidstva. Byl vytvořen nový Božský Otisk a vy, Hvězdná Semínka, jste v novém vesmírném tvoření v tomto Pod-vesmíru hlavními aktéry.

 

  • Musíte být schopni zpracovávat pro sebe Světlo. Vaše buňky musí být schopny rozpoznat a využít Světlo jako důležitý zdroj energie.

 

  • V prostředí třetí a čtvrté dimenze má vaše mentální tělo sklony k zaměření se na budoucnost a tím vytváří strach a nejistotu, co s vámi bude. Emocionální tělo vám naopak stále přehrává minulost. Některé vyvolané vzpomínky jsou milé, ale většinou jsou spojené se selháním a bolestí. Přítomný okamžik těžko kdy vnímáte, leda byste prožívali výrazně radostnou událost, případně zlobu nebo bolest.

 

  • Když pokročíte na cestě o-Světle-ní, často se výrazně změní vaše vztahy s ostatními. Nebudou již totiž dále založeny na citovém poutu. Nebudete se již snažit o emocionální manipulaci ostatních lidí, a nedovolíte, aby s vámi manipulovali oni. Přestanete hrát starou emocionální hru na přetahovanou, spojenou s realitou nižších dimenzí. Ve vašem čakerním systému získá převahu srdeční čakra. Postupně si vytváříte sjednocený čakerní systém, pole vyplněné harmonickou energií.

 

  • Jakákoliv Duše na Zemi, mající touhu upřímně se modlit k Bohu nebo vysílat láskyplnou energii ostatním, přirozeně vysílá zlomek své Duše do Světové Pyramidy, tedy do místa shromáždění všech Duší. Mohli byste to nazvat Nebeskou Katedrálou – je to místo, kde můžeme být ve spojení s naším Otcem/Matkou Bohem a s andělskými silami. Téměř každá Duše na Zemi prožívá někdy okamžiky, kdy k někomu cítí nebo vyzařuje naprosto čistou nepodmíněnou lásku. Tato láskyplná jiskra se stává éterickou replikou této Duše a usídlí se ve Světové Pyramidě.

 

  • Každá Duše musí časem samostatně dojít do stavu Duchovního vědomí, aby se mohla vymanit z vlivu systému víry kolektivního vědomí. Dalším krokem je zbavit se převahy osobnosti ega, aby mohlo Duchovní Já narůstat na síle a moudrosti.

 

  • Musíte vytříbit své morální hodnoty, abyste pro Sebe i ostatní přirozeně vždy činili správná rozhodnutí. Jak se bude zvyšovat vaše Sebe-uvědomění, upraví se i vaše každodenní zvyky.

 

  • Vaše tělesná schránka byla vytvořena, aby přijímala nepřetržitý proud Světla Stvořitele, tedy Esenci Života. Vaše schopnost pojmout jemné Světlo Plného Spektra, vytvořené pro tento Pod-vesmír, se bude zvětšovat v závislosti na vaší schopnosti sdílet svou Lásku/Světlo s ostatními.

 

  • Opětovat dobro za správné činy je snadné a uspokojující. Ovšem k vykonání dobra v reakci na zlý či bolestný čin je třeba Božských vlastností.

 

  • Nikdy nezapomínejte, že náš Otec/Matka Bůh rozhodl/a, že abychom my bytosti z vyšších sfér obnovily své spojení s každou Duší na Zemi, musí být využity všechny možnosti a vynaloženo neúnavné úsilí.

 

  • Světová Pyramida je Stanicí na Půli cesty k vašim Duchovním Já, Já vašich Duší. Vaše dobré skutky jsou zaznamenány v Pokladnici Světla ve Světové Pyramidě. Každý rok se dobré skutky shromažďují, a v Pokladnici jsou vaše láskyplné myšlenky i skutky znásobeny. Většina jich je spojena se Světlem Stvořitele a následně využita k tvoření nejvyššího dobra pro veškeré lidstvo. V souladu s tím, čím jste přispěli do Pokladnice Světla, pak obdržíte výjimečné dary a Boží povolení.

 

  • Světové Pyramidy se nacházejí na všech dimenzionálních úrovních našeho Pod-vesmíru. Tím, jak budete zjemňovat a zvyšovat své frekvenční vzorce, budete také získávat přístup ke Světovým Pyramidám vyšších dimenzionálních úrovní.

 

  • Multi-dimenze tohoto vesmíru jsou jednotkami míry pro určité frekvenční vzorce, obsahující jednotlivé vrstvy uvědomění.

 

  • ANDĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ SVĚTLO ZESILUJE, LIDSKÉ KRÁLOVSTVÍ JEJ ROZPTYLUJE.

 

  • Představitelé andělského království začali zesilovat a projevovat Božské Vlastnosti poté, co lidstvo kleslo do hutné hmoty a ztratilo s Podstatou Plného Spektra našeho Otce/Matky Boha přímé spojení, které bylo původně dostupné všem Duším.

 

Světlo Stvořitele je všeobjímající a věčné. Temnota a krajina stínu jsou jen přechodnými jevy. Nikdy ani na okamžik nepochybujte, milovaní, že společně zvítězíme. Obklopuji vás a zahaluji vás do svého ochranného aurického pole. Jste bezvýhradně a hluboce milováni.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael.

 

© www.ronnastar.com

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.